Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
НДРС

Науково дослідна робота студента

Практика

З порядком проходження, нормативними та супроводчими документами і іншими особливостями практики ви можете ознайомитись на присвяченій цьому сторінці нашого сайту.

Дипломні роботи

Протягом навчання в бакалавраті та магістратурі студенти займаються науковою діяльністю, що завершується написанням дипломних робіт. В розділі Дипломні роботи студентів ви можете ознаймитись з роботами наших випускників.

Важливі дати

Передзахист дипломних робіт:

 • для бакалаврів -
 • для магістрів -

Захист дипломних робіт:

 • бакалаврів -
 • магістрів -

Супроводча документація

Нижче подані зрізки документів необхідних при оформленні дипломної роботи

Теми для бакалаврських та магістерських робіт

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ білкової інженерії і біоінформатики

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор О.І.КОРНЕЛЮК.

 • Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитикінподібного С-модуля тирозил-тРНК синтетази методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії.
 • Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних ?-спіральних елементів методами молекулярної динаміки в часовому діапазоні 100 нс
 • Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії.
 • Комп'ютерні Грід-технології та їх застосування для розрахунків повільної молекулярної динаміки білків.

 

Здобутки

Реалізована «фізтехівська» система навчання, дозволила створити тісну співпрацю з дослідницькими установами Національної академії наук України, та забезпечила можливість студентам освітньої програми Прикладна фізика проходити переддипломну практику і виконувати кваліфікаційні роботи  під керівництвом провідних фахівців науково-дослідних установ і організацій.  Так, наприклад:

 • дипломна робота Андрицуляка Т.В. «Порівняльний аналіз резонаторів, придатних для формування просторових самоорганізованих структур.» виконана під  керівництвом дир. МЦ ІПО д.ф.-м.н.,Тараненка В.Б.;
 • дипломна робота Музиченко А.А  “Спектроскопічні дослідження атомної будови викопного вугілля” виконана під керівництвом Д.ф-м.н. Набутова В. М., Інститут металофізики ;
 • дипломна робота Кришталь А.О. “Ідентифікація та електрофізіологічні характеристики гангліозних клітин сітківки в первинній культурі дисоційованих клітин” виконана під керівництвом  заст. директора з наукової роботи Інституту Фізіології ім.О.О.Богомольця, Заслуженого діяча, Д.б.н., професора Веселовського М.С.,
 • дипломна робота Охріменка А.О. «Оцінка розподілу білків між цитоплазмою та клітинною мембраною у живих клітинах» виконана під керівництвом Д.б.н., проф., зав.відділом Інституту фізіології ім..О.О. Богомольця Білана  П. В.,
 • дипломна робота Олійника П.В. «Дослідження оптичних властивостей шаруватих твердих розчинів Pb1-xMnxI2» виконана під керівництвом зав. відділом оптики і спектроскопії кристалів, Інституту Фізики Д.т.н., проф. Гнатенка Ю.П., 
 • дипломна робота Поповича М. В. «Оптичні властивості тонких плівок As­–S та багатошарових наноструктур As2S3–Se» виконана під керівництвом зав відділом  Інституту фізики  напівпровідників   ім.     Лашкарьова, д.ф-.м.н ,ст.н.с., Стронським О.В.,
 • дипломна робота Касячкіна Є. М. «Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки» виконана під керівництвом д.ф.-м.н., професора Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Устінова А.І.,
 • дипломна робота Купянського Г. Д. «Радіаційне зшивання систем полівініловий спирт – полі етиленгліколь: фізичні властивості в контексті використання у якості гідрогелевого перев’язувального матеріалу» виконана під керівництвом зав. лабораторією радіаційних технологій Інституту фізики , Д.ф.-м.н., Нейманом В. Б.,
 • дипломна робота Гайворонського М. А. «Зондова та спектральна діагностика жевріючого розряду в сферичній геометрії»  виконана під керівництвом ,член-кор. НАНУ, Д.ф.-м.н., ст.н.с. зав. відділом Інституту газу, Жовтянським В.А.


Архів