О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
НДРС

Науково дослідна робота студента

Практика

З порядком проходження, нормативними та супроводчими документами і іншими особливостями практики ви можете ознайомитись на присвяченій цьому сторінці нашого сайту.

Дипломні роботи

Протягом навчання в бакалавраті та магістратурі студенти займаються науковою діяльністю, що завершується написанням дипломних робіт. В розділі Дипломні роботи студентів ви можете ознаймитись з роботами наших випускників.

Важливі дати

Передзахист дипломних робіт:

 • для бакалаврів -
 • для магістрів -

Захист дипломних робіт:

 • бакалаврів -
 • магістрів -

Супроводча документація

Нижче подані зрізки документів необхідних при оформленні дипломної роботи

Теми для бакалаврських та магістерських робіт

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ білкової інженерії і біоінформатики

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор О.І.КОРНЕЛЮК.

 • Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитикінподібного С-модуля тирозил-тРНК синтетази методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії.
 • Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних ?-спіральних елементів методами молекулярної динаміки в часовому діапазоні 100 нс
 • Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії.
 • Комп'ютерні Грід-технології та їх застосування для розрахунків повільної молекулярної динаміки білків.

 

Здобутки

Реалізована «фізтехівська» система навчання, дозволила створити тісну співпрацю з дослідницькими установами Національної академії наук України, та забезпечила можливість студентам освітньої програми Прикладна фізика проходити переддипломну практику і виконувати кваліфікаційні роботи  під керівництвом провідних фахівців науково-дослідних установ і організацій.  Так, наприклад:

 • дипломна робота Андрицуляка Т.В. «Порівняльний аналіз резонаторів, придатних для формування просторових самоорганізованих структур.» виконана під  керівництвом дир. МЦ ІПО д.ф.-м.н.,Тараненка В.Б.;
 • дипломна робота Музиченко А.А  “Спектроскопічні дослідження атомної будови викопного вугілля” виконана під керівництвом Д.ф-м.н. Набутова В. М., Інститут металофізики ;
 • дипломна робота Кришталь А.О. “Ідентифікація та електрофізіологічні характеристики гангліозних клітин сітківки в первинній культурі дисоційованих клітин” виконана під керівництвом  заст. директора з наукової роботи Інституту Фізіології ім.О.О.Богомольця, Заслуженого діяча, Д.б.н., професора Веселовського М.С.,
 • дипломна робота Охріменка А.О. «Оцінка розподілу білків між цитоплазмою та клітинною мембраною у живих клітинах» виконана під керівництвом Д.б.н., проф., зав.відділом Інституту фізіології ім..О.О. Богомольця Білана  П. В.,
 • дипломна робота Олійника П.В. «Дослідження оптичних властивостей шаруватих твердих розчинів Pb1-xMnxI2» виконана під керівництвом зав. відділом оптики і спектроскопії кристалів, Інституту Фізики Д.т.н., проф. Гнатенка Ю.П., 
 • дипломна робота Поповича М. В. «Оптичні властивості тонких плівок As­–S та багатошарових наноструктур As2S3–Se» виконана під керівництвом зав відділом  Інституту фізики  напівпровідників   ім.     Лашкарьова, д.ф-.м.н ,ст.н.с., Стронським О.В.,
 • дипломна робота Касячкіна Є. М. «Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки» виконана під керівництвом д.ф.-м.н., професора Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Устінова А.І.,
 • дипломна робота Купянського Г. Д. «Радіаційне зшивання систем полівініловий спирт – полі етиленгліколь: фізичні властивості в контексті використання у якості гідрогелевого перев’язувального матеріалу» виконана під керівництвом зав. лабораторією радіаційних технологій Інституту фізики , Д.ф.-м.н., Нейманом В. Б.,
 • дипломна робота Гайворонського М. А. «Зондова та спектральна діагностика жевріючого розряду в сферичній геометрії»  виконана під керівництвом ,член-кор. НАНУ, Д.ф.-м.н., ст.н.с. зав. відділом Інституту газу, Жовтянським В.А.


Архів