Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Предметом навчальної дисципліни є програмні засоби для математичного моделювання фізичних процесів: система програмування та моделювання MatLab, призначена для розв’язання різних класів математичних та технічних задач і є широко застосовуваним засобом розв’язання обчислювальних задач та математичного моделювання, та її пакети розширення (Toolboxes), зокрема, Simulink, а також Maple, Mathematica тощо. Розглядається дослідження функцій, розв'язання рівнянь, числове інтегрування та інтерполяція, розв’язання ДР та систем, задач математичної фізики, цифрова обробка сигналів та зображень, геометричне моделювання поверхонь та анімація, основи візуального моделювання динамічних систем та ін.

Викладає - Гордійко Н.О. (лекції, лабораторні)

Навчальні матеріали

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Математичне моделювання інформаційних систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань 12 "Інформаційні технології", 15 "Автоматизація та приладобудування", 17 "Електроніка та телекомунікації" / І.І. Обод, І.В. Свид, І.В. Рубан, Г.Е. Заволодько ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 269 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
  • Математичне і комп'ютерне моделювання процесів і систем Апроксимація сигналів із застосуванням системи Mathematica : навч. посіб. / В.В. Васильєв, Л.О. Сімак ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетике им. Г.Е. Пухова. - К. : НАН Украині, 2007. - 127 с. (1 примірник)
  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичне моделювання фізичних процесів" : Для студентів спец. "Систем. аналіз і управління" / уклад. Р. Ц. Оганесян. - К. : НТУУ "КПІ", 1998. - 61 с. (7 примірників)
  • Математичне моделювання систем : навчальний посібник для студентів спеціальностей "Комп'ютерна інженерія", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, І.В. Свид ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 267 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
  • Моделювання систем : навчальний посібник / А.О. Антонюк ; Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. - 411 сторінок : таблиці. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ" ; том 53) (1 примірник)
  • Моделювання складних систем : навчальний посібник / Я.І. Виклюк, Р.М. Камінський, В.В. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 403 сторінки : портрети, рисунки, таблиці. - (Серія "Комп'ютинґ" / за загальною редакцією В.В. Пасічника) (2 примірника)
  • Моделювання та ідентифікація складних систем : монографія / В.Ф. Губарев ; Національна академія наук України, Державне космічне агентство України, Інститут космічних досліджень. - Київ : Наукова думка, 2019. - 246 сторінок : рисунки, таблиці. - (Проект "Наукова книга"Wink (5 примірників)
  • Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О.П. Чорний [та ін.] ; загальна редакція : О.П. Чорний. - Кременчук : О.В. Щербатих, 2016. - 232 с. : іл., табл. (7 примірників)