Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Предметом навчальної дисципліни є програмні засоби для математичного моделювання фізичних процесів: система програмування та моделювання MatLab, призначена для розв’язання різних класів математичних та технічних задач і є широко застосовуваним засобом розв’язання обчислювальних задач та математичного моделювання, та її пакети розширення (Toolboxes), зокрема, Simulink, а також Maple, Mathematica тощо. Розглядається дослідження функцій, розв'язання рівнянь, числове інтегрування та інтерполяція, розв’язання ДР та систем, задач математичної фізики, цифрова обробка сигналів та зображень, геометричне моделювання поверхонь та анімація, основи візуального моделювання динамічних систем та ін.

Викладає - Гордійко Н.О. (лекції, лабораторні)

Навчальні матеріали

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Математичне моделювання інформаційних систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань 12 "Інформаційні технології", 15 "Автоматизація та приладобудування", 17 "Електроніка та телекомунікації" / І.І. Обод, І.В. Свид, І.В. Рубан, Г.Е. Заволодько ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 269 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
  • Математичне і комп'ютерне моделювання процесів і систем Апроксимація сигналів із застосуванням системи Mathematica : навч. посіб. / В.В. Васильєв, Л.О. Сімак ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетике им. Г.Е. Пухова. - К. : НАН Украині, 2007. - 127 с. (1 примірник)
  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичне моделювання фізичних процесів" : Для студентів спец. "Систем. аналіз і управління" / уклад. Р. Ц. Оганесян. - К. : НТУУ "КПІ", 1998. - 61 с. (7 примірників)
  • Математичне моделювання систем : навчальний посібник для студентів спеціальностей "Комп'ютерна інженерія", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, І.В. Свид ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 267 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
  • Моделювання систем : навчальний посібник / А.О. Антонюк ; Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. - 411 сторінок : таблиці. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ" ; том 53) (1 примірник)
  • Моделювання складних систем : навчальний посібник / Я.І. Виклюк, Р.М. Камінський, В.В. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 403 сторінки : портрети, рисунки, таблиці. - (Серія "Комп'ютинґ" / за загальною редакцією В.В. Пасічника) (2 примірника)
  • Моделювання та ідентифікація складних систем : монографія / В.Ф. Губарев ; Національна академія наук України, Державне космічне агентство України, Інститут космічних досліджень. - Київ : Наукова думка, 2019. - 246 сторінок : рисунки, таблиці. - (Проект "Наукова книга") (5 примірників)
  • Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О.П. Чорний [та ін.] ; загальна редакція : О.П. Чорний. - Кременчук : О.В. Щербатих, 2016. - 232 с. : іл., табл. (7 примірників)