Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

Вибіркові дисципліни

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Шановні учасники навчального процесу – студенти, Фізико-технічний інститут разом з усім КПІ ім. Сікорського реалізує новації закладені у Законі про Вищу освіту, зокрема надання можливості для кожного студента за допомогою виборності частини дисциплін.

Порядок індивідуального вибіру дисциплін регулюється "Положенням про порядок реалізації студентами Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін".

Опис вибіркових дисциплін загальної підготовки можна переглянути у загальноуніверситетському каталозі.

З повним переліком вибіркових дисциплін професійної підготовки можна ознайомитись на сторінці вибіркових освітніх компонент професійного спрямування (Ф-каталог).

Результати вибору дисциплін студентами

За результатами опитування на 2020-21 навчальний рік було сформовано наказ Наказ ФТІ №716/2020 від 11.09.20 про затвердження результатів індивідуального вибору дисциплін студентами на 2020-21 навчальний рік.
Та відповідно було сформовано індивідуальні навчальні плани студентів.

 

Пропонуємо вибір для студентів за освітньою програмою ПРИКЛАДНА ФІЗИКА.

В межах освітніх програм ти можеш за посиланнями ознайомитись з анотаціями запропонованих у весняному семестрі дисциплін, уточнити в чаті, якщо потрібно, їх зміст і зробити свій вибір. На сторінці "Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали" можна знайти описи дисциплін.

З переліком вибіркових освітніх компонент професійного циклу підготовки ви можете ознайомитись на сторінці "Ф-каталогу".

Нагадуємо, що найближчим часом розпочнеться опитування щодо вибіркових дисциплін на 2021-22 навчальний рік, яке буде проходити у системі ecampus.kpi.ua.

Після того, як вибір зроблено, твоє бажання буде розглянуто. Якщо кількість місць в альтернативній групі обмежена, відбір буде відбуватись за рейтингом. Обрану дисципліну маєш внести до свого індивідуального навчального плану.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь у telegram-чат (https://t.me/apd_ipt_vibor_disciplin).

 


Архів

Обрання вибіркових освітніх компонент на 2020-21 навчальний рік.

Студентам 2-го року навчання група ФФ-91,93 пропонується обрати три з 6-х вибіркових освітніх компонент міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогу:

 

3- семестр
Блок «Високі фізичні технології», «Фізика живих систем» Блок «Фізика новітніх джерел енергії»
Група ФФ-91 Група ФФ-93

Програмування 3

 

Кількість кредитів: 2,5

18 / 0 / 36

(Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.)

Форма звітності :Залік

Анотація:

 

 

Термодинаміка газового потоку

 

Кількість кредитів -2,5 36 / 18 / 0 Залік

Анотація:

 

Основи метрології в прикладній фізиці

 

Кількість кредитів: 2,5

18 / 0 / 36

(Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.)

Форма звітності :Залік

Анотація:

 

 

Основи теплової енергетики

 

Кількість кредитів -2,5 36 / 18 / 0 Залік

Анотація:

 

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

 

Кількість кредитів: 2,5

18 / 0 / 36

(Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.)

Форма звітності :Залік

Анотація:

 

 

Відновлювальні джерела енергії

 

Кількість кредитів -2,5 36 / 18 / 0 Залік

Анотація:

 

Студентам 2-го року навчання група ФФ-91,93 пропонується обрати чотири з 13-х вибіркових освітніх компонент загальноуніверситетського каталогу:

Блок "Іноземна мова"
Англійська мова Німецька мова Французька мова
Блок "Соціологія"
Психологія Психологія конфлікту Соціальна психологія
Блок "Філософія"
Вступ до філософії Загальна теорія розвитку Логіка Філософські основи наукового пізнання
Блок "Екологія"
Екологізація виробництва та "зелені технології" Екологічний менеджмент Інженерна екологія

 

Студентам 3-го року навчання група ФФ-81,82,83 пропонується обрати вибіркову професійну освітнюю компоненту :

5- семестр
Блок «Високі фізичні технології» Блок «Фізика живих систем»
Група ФФ-81 Група ФФ-82
ВФТ: Основи радіоелектроніки, Рентгенівські методи досліджень ФЖС: Радіоелектроніка для електрофізичних досліджень, Основи загальної біології та біохімії

Студентам 3-го року навчання група ФФ-81,82 пропонується обрати чотири з 12-х вибіркових освітніх компонент загальноуніверситетського каталогу:

Блок "Іноземна мова"
Англійська мова Німецька мова Французька мова
Блок "Правознавчі дисципліни"
  • Business Law
  • Law
  • Екологічне право
  • Підприємницьке право
  • Правов галузі реклами та PR
  • Правові основи інформаційної безпеки
  • Правознавство
  • Трудове право
  • Я маю право

 

Студентам 4-го року навчання група ФФ-71 пропонується обрати професійну вибіркову освітню компоненту:

7-й семестр
Блок «Високі фізичні технології» Блок «Фізика живих систем»
Група ФФ-71 Група ФФ-71
ВФТ: Основи мікроелектроніки, Квантова електроніка, Основи фізичного матеріалознавства, Оптоелектроніка, Курсова робота з Оптоелектроніки, Симетрія в фізиці ФЖС: Мікроелектроніка для електрофізичних досліджень, Основи біофізики, Біофізика складних систем, Курсова робота з біофізики складних систем, Органічна хімія, Біофізика складних систем 2
Блок "Іноземна мова"
Англійська мова Німецька мова Французька мова

 

 


Архів

Студентам 2-го року навчання група ФФ-91,92 пропонується обрати дві з 4-х дисциплін:

 

4- семестр
Блок «Високі фізичні технології», «Фізика живих систем» Блок «Фізика новітніх джерел енергії»
Група ФФ-81, ФФ-82 Група ФФ-83

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

(Гордійко Н.О.)

Кількість кредитів: 2,5

18 / 0 / 36

(Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.)

Форма звітності :Залік

Анотація:

Предметом навчальної дисципліни є програмні засоби для математичного моделювання фізичних процесів: система програмування та моделювання MatLab, призначена для розв’язання різних класів математичних та технічних задач і є широко застосовуваним засобом розв’язання обчислювальних задач та математичного моделювання, та її пакети розширення (Toolboxes), зокрема, Simulink, а також Maple, Mathematica тощо. Розглядається дослідження функцій, розв'язання рівнянь, числове інтегрування та інтерполяція, розв’язання ДР та систем, задач математичної фізики, цифрова обробка сигналів та зображень, геометричне моделювання поверхонь та анімація, основи візуального моделювання динамічних систем та ін.

 

Основи теплової енергетики

( Борисенко А.В. Професор кафедри ТЕУ Т та АЕС )

Кількість кредитів -2,5 36 / 18 / 0 Залік

Анотація:

Метою дисципліни є формування у студентів:– знань з історії, сучасного стану та перспектив розвитку теплової енергетики України та світу в цілому;– навичок самостійно виконувати пошук інформації для володіння актуальними знаннями в галузі фізики теплоенергетичних систем та перспектив їх розвитку.студенти після засвоєння дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:знання:технологій, що використовуються в тепловій енергетиці, фізичних процесів та обладнання для їх реалізації;уміння:оцінювати основні фактори використання різних технологій теплової енергетики та устаткування в конкретних умовах;досвід:аналіз перспективних напрямків і проблем розвитку теплової енергетики та презентація їх результатів.

Основи метрології в прикладній фізиці

(Негрійко А.М.)

Кількість кредитів: 2,5

Форма звітності :Залік

36/ 0 / 0

(Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.)

Анотація:

Курс включає два модулі, перший з яких присвячений вивченню основних понять метрології як науки про вимірювання, у тому числі методів забезпечення точності та єдності вимірювань, обробки результатів експерименту, форми подання результатів вимірювань та розрахунки їх невизначеності. Другий модуль спрямований на поглиблену підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика» у галузі фізичних основ метрології і базується на оригінальних публікаціях у науковій літературі щодо принципів роботи еталонів основних фізичних величин та сучасних тенденцій їх розвитку.

Відновлювані джерела енергії

( Панченко Н.А. )

Кількість кредитів: 2,5 36 / 18 / 0 Залік

Анотація:

Проблеми сучасної енергетики спонукають до пошуку нових шляхів

енергозабезпечення людства, одним з яких є відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), а саме – енергії Сонця та Землі. До того ж ВДЕ вирішують ряд проблем, які виникають у процесі функціонування традиційної енергетики, в тому числі щодо шкідливого впливу на навколишнє середовище. Тому саме ВДЕ є найбільш перспективним напрямком розвитку світової енергетики.

Дисципліна детально розглядає основні види ВДЕ, методи їх отримання та ефективного використання. Також наводяться технічні рішення, конструкції та приклади діючих установок працюючих на ВДЕ. Курс включає наступні розділи: «Вступ. Енергетична система планети», «Сонячна енергетика», «Вітроенергетика», «Гідроенергетика», «Геотермальна енергетика», «Воднева енергетика», «Біоенергетика», «Енергія хвиль, припливів та відливів», «Методи підвищення ефективності застосування відновлювальних джерел енергії».

Форма опитування для студентів 2-го курсу.

 

Студентам 3-го року навчання група ФФ-71 пропонується обрати три з 6-х дисциплін:

Вибіркові дисципліни ОП «Прикладна фізика»

Кафедра прикладної фізики

6- семестр
Група ФФ-71 (71.1) Група ФФ-71 (71.2)

ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(Степаненко В.М.)

Кількість кредитів: 3,0

18/ 0 / 36

Форма звітності :Залік

Анотація:

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ДЛЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(Веселовський М.С.)

Кількість кредитів:3,0

36/ 18 / 0

Форма звітності :Залік

Анотація:

 

РЕНТГЕНІВСЬКІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

(Загородній В.В.)

Кількість кредитів: 3,0

18/ 0 / 36

Форма звітності :Залік

Анотація:

Метою дисципліни є опанування сучасних експериментальних методів досліджень матеріалів у будь-якому термодинамічному стані, вміння виконати теоретичні розрахунки кутового положення дифракційних максимумів і подальшого їх порівняння із експериментальними даними. Студенти отримують знання в галузі сучасних експериментальних методів матеріалознавства

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ

(Пурнинь О.Е.)

Кількість кредитів:3,0

36/ 18 / 0

Форма звітності :Залік

Анотація:

Метою дисципліни «Основи загальної біології та біохімії» є вивчення загальних закономірностей, властивих всьому живому світу, особливостей будови різних біологічних систем, різноманітності живого світу, взаємини організмів з довкіллям і один з одним для вживання цих знань і умінь при вивченні біотехнологічних процесів.

Лабораторний практикум за спеціальністю

(Воронов С.О.)

Кількість кредитів -3,0

0/ 0 / 45

Анотація:

Метою курсу є ознайомлення з роботою технологічного та аналітичного обладнання, практикою проведення експерементальних досліджень в провідних лабораторіях ІФНП та ІФ НАНУ.

Лабораторний практикум за спеціальністю

(Веселовський М.С.)

Кількість кредитів -3,0

0/ 0 / 45

Анотація:

Метою курсу є ознайомлення з роботою наукових лабораторій Інституту фізіології ім. О. Богомольця НАНУ та напрямками передових досліджень в нейрофізіології та медицині.

Форма для опитування студентів 3-го курсу

 

Студентам 4-го року навчання група ФФ-61 пропонується обрати дві з 4-х дисциплін:

8 - семестр
Група ФФ-61-1 Група ФФ-61-2

СИМЕТРІЯ В ФІЗИЦІ

(Загородній В.В.)

Кількість кредитів - 2,5

27/ 18 / 0

Анотація:

Метою дисципліни є опанування сучасних методів і прийомів, які використовуються в фізиці для систематизації властивостей тіл, що знаходяться у конденсованому стані, класифікації станів квантових атомних та молекулярних систем, правилах відбору при переходах між різними квантовими станами і рівнями, опису трансляційної і обертальної симетрії.

Вивчення курсу є необхідним етапом загальної фізичної освіти, яке закладає базу для подальшої спеціалізації Високі фізичні технології.

БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ

(Білан П.В.)

Кількість кредитів - 2,5

36/ 0 / 0

Анотація:

Метою дисципліни є досконале вивчення на сучасному рівні теоретичних та експериментальних основ біофізичних процесів в організмі тварин та людини, знайомство з сучасними методологічними підходами і фізичними приладами, що широко застосовуються в експериментальній біофізиці та вивчення механізмів нервової регуляції функцій організму, процесів кодування та переробки інформації в ньому, вивчення найсучасніших експериментальних методів.

Набуті знання і навички дозволять студентам в повній мірі використовувати в своїй подальшій роботі всі сучасні досягнення сучасної біофізики в області вивчення складних систем для проведення біофізичних експериментів, обробки, зберігання і аналізу інформації.

 

Переддипломна практика

(Монастирський Г.Є.)

Кількість кредитів - 5,0

 

Переддипломна практика

(Катасонов А.А.)

Кількість кредитів - 5,0

Залік

 

Форма опитування для студентів 4-го курсу.

 

Студентам 5-го року навчання група ФФ-01мн пропонується обрати п'ять з 10 дисциплін:

10-12-й семестр

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Загородній В.В.

Кількість кредитів -3,5

залік

36/ 0 / 18

Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.

 

Анотація

Метою дисципліни є ознайомлення з основними сучасними підходами щодо: застосування комплексних класичних фізичних методів дослідження матеріалів та продукції наноелектроніки, тощо для забезпечення (завдяки системного аналізу процесів) прогнозуючого синтезу матеріалів, оволодіння основними методами кількісної та якісної оцінки поверхні матеріалу, його пошарового фазового та елементного складу в залежності від зовнішнього фізико-хімічного впливу, у тому числі під час синтезу покриттів на підлозі, а також давати пояснення сучасної термі­нології фізичної лексики.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Гільчук А.В.

Кількість кредитів -3,5

іспит

36/ 18 / 0

Анотація:

Розглянуто класифікацію методів аналізу за типом дії на зразок і типом частинок або випромінювання, що аналізується. Наведено класифікацію методів досліджень за типом досліджуваної характеристики: дослідження мікроструктури, структури, фазового та елементного складу. Розглянуто теоретичні основи, принципи та технічні реалізації наступних методів: скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія, тунельна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія, дифракція зворотно

розсіяних електронів, рентгенівський мікроаналіз, Оже-електронна спектроскопія, фотоелектронна спектроскопія, вторинно-йонна масс-спектрометрія, методи вимірювання мікро- та нанотвердості.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ІНФРАЧЕРВОНА ЕЛЕКТРОНІКА

Тетьоркін В.В.

Кількість кредитів - 3,0

залік

36/ 0 / 0

Анотація:

Дисципліна передбачає поглиблене вивчення властивостей матеріалів та структур сучасної напівпровідникової інфрачервоної електроніки, ознайомлення з основними проблемами інфрачервоної електроніки – розробкою та створенням фотоприймачів, світлодіодів та інжекційних лазерів. Розглядаються різні типи дискретних та багатоелементних фотоприймачів – фоторезистори, фотодіоди, болометри, світлодіодні лінійки та багатоелементні матриці. Будуть також розглянуті методи отримання інфрачервоних зображень та їх використання в науці, медицині, промисловості та сільському господарстві Значну увагу в курсі лекцій буде приділено фізиці інфрачервоних світло діодів та напівпровідникових інжекційних лазерів. Будуть розглянуті досягнення напівпровідникової нанотехнології для створення інфрачервоних приладів на основі квантово-розмірних структур (надграток. Структур з багатьма квантовими ямами, квантових точок).

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

БІОФІЗИКА МЕМБРАННИХ СТРУКТУР

Маслов В.Ю.

Кількість кредитів -3,0

залік

36/ 0 / 0

Анотація:

Метою дисципліни є формування у студентів таких здатностей:

Розуміння фундаментального значення клітинної мембрани та ролі окремих мембранних структур у функціонуванні збудливих тканин.

Знання теоретичних основ біоелектричних процесів та найважливіших сучасних біофізичних та електрофізіологічних методів дослідження збудливих клітин. Передбачається вивчення механізмів, які визначають генерування та передачу імпульсації нервовою клітиною, міжнейронну взаємодію, а також знайомство з основними принципами моделювання електричної активності нервових клітин.

Важливе освітнє значення модуля «Біофізика мембранних структур» полягає у її міждисциплінарності, поєднанні біофізичних підходів з фізіологічними, біохімічними, фізико-хімічними.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ОПТИКА І ФОТОНІКА

Стронський О.В.

Кількість кредитів - 3,0

залік

36/ 18 / 0

 

Анотація:

Дисципліна надає ґрунтовні знання з інтегральної та волоконної оптики і демонструє їх можливості при розв’язанні практичних задач та спроможності до проектування та експлуатації відповідних волоконно-оптичних систем.

Вивчаються: теоретичні аспекти розповсюдження світла вздовж діелектричних хвилеводів;

практичні аспекти виготовлення базових елементів;

фізичні принципи побудови та можливості волоконно- та інтегрально-оптичних вузлів та систем;

.

 

 

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

БІОХІМІЯ КЛІТИННИХ ПРОЦЕСІВ

Борисова Т.О.

Кількість кредитів - 3,0

залік

36/ 0 / 0

 

Анотація:

Дисципліна має на меті вивчення основ біохімічних процесів в організмі тварин та людини, ознайомлення з сучасними уявленнями про біологічні мембрани та їх участь в передачі інформації в клітині, методологічними підходами та біохімічними методами, що широко застосовуються в експериментальній біофізиці та біохімії. Передбачається вивчення механізмів нервової та гуморальної регуляції функцій організму, процесів кодування та переробки інформації в ньому, вивчення найсучасніших експериментальних методів з метою розвитку навичок постановки експерименту, спостереження біологічних явищ та обробки результатів

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ФІЗИКА НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ

Дімітрієв О.П.

Кількість кредитів - 3,5

Форма звітності: Екзамен

36/ 0 / 0

Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.

 

Анотація:

Метою курсу є вивчення основних понять фізики невпорядкованих систем, термінів та їх визначень, основ теоретичного забезпечення досліджень, методів математичного забезпечення і засобів їх реалізації, принципів побудови фундаментальних моделей, застосованих у фізиці невпорядкованих систем, як прикладів використання новітніх досягнень науки і техніки у вивченні вказаного середовища.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

БІОФІЗИКА СИНАПТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ

Федулова С.А..

Кількість кредитів - 3,5

Форма звітності:Екзамен

36/ 0 / 0

Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.

 

Анотація

Курс “Біофізика синаптичної передачі” є одним з головних розділів нейрофізіології. Цей курс планує знайомство з сучасними методиками вивчення поодиноких нервових клітин, нервових терміналей та оптичних і фізичних приладів, що застосовуються в сучасній нейрофізіології і експериментальній біофізиці. Передбачається вивчення у системі функціювання нервової клітини ролі і взаємодії різних типів мембранних каналів кальцієвого та калієвого струмів, що визначають її інтегративні властивості.:

 

 

Форма опитування для студентів 5-го курсу.