Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Локальні методи досліджень

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Метою дисципліни є ознайомлення з основними сучасними підходами щодо: застосування комплексних класичних фізичних методів дослідження матеріалів та продукції наноелектроніки, тощо для забезпечення (завдяки системного аналізу процесів) прогнозуючого синтезу матеріалів, оволодіння основними методами кількісної та якісної оцінки поверхні матеріалу, його пошарового фазового та елементного складу в залежності від зовнішнього фізико-хімічного впливу, у тому числі під час синтезу покриттів на підлозі, а також давати пояснення сучасної термі­нології фізичної лексики.

Викладає - Загородній В.В. (лекції)

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття Загороднього В.В. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі за такою схемою:

 • Зв'язок зі студентами 5-го курсу (ФФ-91мн) з предмету "Локальні методи досліджень" за email

Навчальні матеріали


Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

 • Локальні методи досліджень [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Загородній ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 323 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях) :навчальний посібник /В.Ю. Медвідь, Ю.І. Данько, І.І. Коблянська.Суми :Університетська книга,2020.218 сторінок :рисунки, таблиці, схеми. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "101 Екологія" /Ю.В. Носачова, О.І. Іваненко, Я.В. Радовенчик ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".Київ :Видавничий дім "Кондор",2020.128 сторінок :рисунки, таблиці. (10 примірників)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /В.К. Бабайлов ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.Харків :О.В. Бровін,2019.148 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Методи досліджень та випробування високомолекулярних сполук :навчальний посібник /М.Ф. Буллер, В.А. Роботько ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет, Шосткинський інститут.Суми :Сумський державний університет,2019.133 сторінки (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /М.В. Корягін, М.Ю. Чік.Видання друге, доповнене і перероблене.Київ :Алерта,2019.490 сторінок :рисунки, таблиці, схеми. (1 примірник)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Кишенько В.Д. ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологійиїв :Видавництво Ліра-К,2019.-351 сторінка :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /І.Ш. Невлюдов, Ю.М. Олександров, А.О. Андрусевич, О.О. Чала ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки.Харків :А.М. Панов,2019.390 сторінок.рисунки, таблиці, портрети. (1 примірник)
 • наукового дослідження :навчальний посібник /В.О. Вихрущ, Ю.М. Козловський, Л.І. Ковальчук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2018.327 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Методологія і принципи наукових досліджень :навчальний посібник /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк ; Міністерство освіти інаук України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2018.87 сторінок:рисунок, таблиці. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /Я.Б. Волянська, С.М. Волянський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова.Миколаїв :Іліон,2017.216 с. (1 примірник)
 • Методологія і організація наукових досліджень :навчальний посібник /П.М. Григорук, Н.А. Хрущ ; Хмельницький національний університет.Київ :Кондор,2017.205 с. (2 примірника)
 • Організація та методологія наукових досліджень :навчальний посібник /О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань.Харків :Право,2017.446 с. (1 примірник)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, В.К. Демидов ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.Ніжин :НДУ імені Миколи Гоголя,2017.236 с. :іл., схеми. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник /В.Т. Надикто ; Міністерство освіти і науки України, Таврійський державний агротехнологічний університет.Херсон :ОЛДІ-ПЛЮС,2017.268 с. (5 примірників)
 • Методологія наукових досліджень :навч. посіб. /Є. К. Шишкіна, О. О. Носирєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т".Харків :Діса плюс,2014.200 с. :рис., табл. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :[навчальний посібник] /О.В. Захаркевич, Г.С. Швець, О.М. Сарана.Хмельницький :ХНУ,2013.223 с. :іл., схеми, табл. (1 примірник)
 • Методика наукових досліджень :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.К. Ткаченко, В.Л. Рудніцький, А.В. Зіновчук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет імені Івана Франка.Житомир :Видавництво ЖДУ ім. І. Франка,2012.151 с. :іл. (1 примірник)
 • Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації :навчальний посібник /А.Ю. Берко [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; Міністерство освіти і науки України.Львів :Новий світ-2000,2012.282 с. :іл. (2 примірника)
 • Методологія та організація наукових досліджень :підручник /С.М. Головань [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля.Луганськ,2011.332 с. (1 примірник)
 • Методологія та основи наукових досліджень[Електронний ресурс] :навчально-методичний посібник /Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ; укладач уклад. Л. М. Захарова.Київ :НТУУ «КПІ»,2011.118 с.
 • Організація, методи та викладення результатів наукових досліджень :навч.-метод. посіб. /В.Д. Мигаль ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т.Харків :ХНАДУ,2009.273 с. :іл. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник для студентів хіміко-технологічних та біотехнологічних спеціальностей вищих навчальних закладів /В.Л. Чумак, С.В. Іванов, М.Р. Максимюк.Київ :НАУ-друк,2009.304 с. (12 примірників)