Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

 1. Precision Analysis of Geochemical Background Level During Industrial Geochemical Anomalies Monitoring. 12th International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment.1 6 November 2018, DOI: 10.3997/2214-4609.201803164. (Scopus):http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=95174
 2. Korosten Pluton (Ukrainian Shield): new major and trace element analytical data and its validation. XVIII th International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects». 13-16 May 2019, Kiev, Ukraine, http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=98524
 3. Niobium and Titanium in the Thorium-Uranium Albitites of the Novooleksiivka Ore Occurrence (Ukrainian Shield)XIXth International Conference “Geoinforrratics: Theoretical and Applied Aspects”. 11-14 May, 2020, Kiev, Ukraine. (Scopus):https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094203915origin=resultslist

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти

 1. Петрологічні особливості монцонітоїдів коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. Матеріали VI Всеукраїнської молодіжної наукова конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук». ННІ Інститут геології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 14-16 квітня 2016 р., стор. 188-191.
 2. U-PB ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенськогоанортозит-рапаківігранітного плутону. Вісник Київського університету. Геологія. – Вип. 3(74). – 2016. – С. 6-10.
 3. Міграція хімічних елементів у процесі утворення торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит. Геохімія та рудоутворення, 2016, 37, 86-99.
 4. Количественный анализ наполнителя сварочной порошковой про-вволоки ПП-АН-1 рентгенофлуоресцентным методом. Методы и объекты химического анализа, 2018, т.13, №3, с. 141 -147.
 5. Qauternary  Palaeoenv IronmentAsa  System of Barriers: Pyvykha Hill Asa Ca Sestudy. Paleohydrological extreme events: evidence and rchives, exaqua 2018, 6-9 September 2018, Szeged, HUNGARY, P.18
 6. Михальченко І.І., Загородній В.В., Синицин. В.О.Хімічний склад торій-уранових альбітитів Нововолексіївського рудопрояву, Український щит, Пошукова та екологічна геохімія, №1(16), 2015, стор. 37-45
 7. Михальченко І.І., Загородній В.В., Погукай В.І., Шевела А.Ю.Особливості хімічного складу торій-уранових альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит. Збірник тез наукової конференції з міжнародною участю (до 110 річниці від дня народження акад.. АН УРСР С.М. Пантелеймовича) “Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою)”. Київ, 17-18 листопада 2015 р., стор 108-109
 8. Білан О.В., Митрохин В.В., Загородній В.В., Андрєев О.В. Петрологічні особливості моноцонітоідів коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка. Матеріали VI Всеукраїнської молодіжної наукової конференції-школи
  «Сучасні проблеми геологічних наук». Київ, 14-16 квітня 2016 р., стор. 188-191.
 9. Резонансный характер взаимодействия многослойных углеродных нанотрубок с излучением миллиметрового диапазона волн / Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, В.В. Олейник, В.Л. Лаунец, В.В. Загородний, Ф. Ле Норманд // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2011. — Т. 9, № 4. — С. 759-769. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.