Теми робіт

Кафедра ПФ проводить науковi дослiдження за напрямками:

   1.Розробка неохолоджуваних матричних перетворювачiв IЧ дiапазону, наноструктур багатоелементних гiбридних пiроприймачiв (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
   2.Дослiдження в галузi наукового приладобудування, оптоелектронних приладiв на основi нових напiвропiдникових матерiалах (Керiвник - чл.-кор. НАН України Сизов Ф.Ф.).
   3.Проведення фундаментальних та прикладних дослiджень з найактуальнiших питань науки й технiки, що спрямованi на розв'язання проблем народного господарства в тiсному зв'язку з навчальним процесом (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
   4.Фiзичнi дослiдження в галузi бiофiзики та фiзiологiї людини (Керiвник - академiк НАН України Костюк П.Г.).

Лабораторiя "Методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї" проводить науковi дослiдження за темами:

   1.Розробка нового поколiння екологiчно чистих реверсивних електрофотографiчних i електрографiчних матерiалiв з термопластичним проявленням для оперативної реєстрацiї iнформацiї в аналоговiй, числовiй та голографiчнiй формi, а також для обробки та представлення iнформацiї в реальному часi.
   2.Створення дiагностичних систем теплового неруйнуючого контролю, а також нового поколiння теплових приймачiв (пiроприймачiв, пiроматриць) для використання в системах екологiчного монiторингу, виявлення об'єктiв теплового й хiмiчного забруднення, проведення ефективного контролю енергозбереження на промислових пiдприємствах, об'єктiв енергетичного комплексу, контролю втрат у тепломережах в комунальному господарствi, виявлення аварiйних ситуацiй в металургiї, на транспортi.
   3.Аналiз i комп'ютерна обробка тепловiзiйних зображень з метою полiпшення їх сприймання й пiдвищення ефективностi процесу виявлення необхiдної iнформацiї про об'єкт дослiдження.