Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Програму навчальної дисципліни «Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» для спеціалізацій «Високі фізичні технології» та «Фізика живих систем». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

Програму навчальної дисципліни «Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» для спеціалізацій «Високі фізичні технології» та «Фізика живих систем». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

Предметом навчальної дисципліни є програмні засоби для математичного моделювання фізичних процесів: система програмування та моделювання MatLab, призначена для розв’язання різних класів математичних та технічних задач і є широко застосовуваним засобом розв’язання обчислювальних задач та математичного моделювання, та її пакети розширення (Toolboxes), зокрема, Simulink, а також Maple, Mathematica тощо. Розглядається дослідження функцій, розв'язання рівнянь, числове інтегрування та інтерполяція, розв’язання ДР та систем, задач математичної фізики, цифрова обробка сигналів та зображень, геометричне моделювання поверхонь та анімація, основи візуального моделювання динамічних систем та ін.

Міждисциплінарні зв’язки: механіка, коливанні та хвилі, молекулярна фізика та термодинаміка, теорія поля, фізика твердого тіла, математичний аналіз, рівняння математичної фізики, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей та математична статистика, випадкові процеси, програмування, числові методи, методи аналізу та обробки експериментів, математичні моделі систем і процесів.

stasbeh January 16 2020 588 прочитання Друк