Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Особливості рейтингування НПП у 2016-17 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників

Норми бального оцінювання НПП за 2016-17 н.р.  ухвалено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 5 від 26.01.2017 р. 

Заповнення бази почнеться з 1.06.17 і продовжиться до 30.06.17. До цього моменту безпосереднє внесення данних до інформаційної системи не можливе, але можливо (і треба) зазделегіть готувати необхідну інформацію для полегшення процесу коли наступить час "Ч" (і щоб потім нічого не забути).

Нижче наведемо новації і основні моменти на які слід звернути співробітникам кафедри Прикладної фізики.

 Рейтинг науково-педагогічних працівників

Норми бального оцінювання НПП за 2016-17 н.р.  ухвалено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 5 від 26.01.2017 р. 

Заповнення бази почнеться з 1.06.17 і продовжиться до 30.06.17. До цього моменту безпосереднє внесення данних до інформаційної системи не можливе, але можливо (і треба) зазделегіть готувати необхідну інформацію для полегшення процесу коли наступить час "Ч" (і щоб потім нічого не забути).

Нижче наведемо новації і основні моменти на які слід звернути співробітникам кафедри Прикладної фізики.

 

І. Розділ "Навчально-методична робота"

В цьому розділі цікавими є наступні пункти:

 • Розроблення (удосконалення, адаптація зарубіжних) дистанційних курсів, розміщених на веб-ресурсах університету
 • Підготовлення комплекту відео-лекцій з кредитного модуля
 • Рецензування, експертиза рукописів підручників, навчальних посібників, методичних видань
 • Переклад підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів та сайтів на європейські мови
Вид роботи

Бали

Примітка
Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами (аспірантами): 13(15) на 10 годин навчального навантаження згідно з індивідуальним планом роботи НПП
Видання (перевидання): - конспектів, текстів лекцій та методичних рекомендацій з грифом університету або інститутів/факультетів; - положень з грифом Вченої або Методичної рад університету 20 (5) за наявності грифу, за один авт. арк., на всіх розробників
- англійською мовою 25(7)  
Розроблення (удосконалення, адаптація зарубіжних) дистанційних курсів, розміщених на веб-ресурсах університету (з отриманням сертифікату УІІТО, грифа університету) 30(10) за частку, що відповідає одному авт. арк., на всіх розробників
 - англійською мовою   50 (20)  
 Розроблення: програм навчальних дисциплін, робочих програм кредитних модулів, РСО;  50(10)  
 Розроблення нових (перероблення існуючих) і постановка лабораторних робіт;  40(5)  за одну роботу на всіх розробників
 Розроблення нових (перероблення існуючих) і постановка комп'ютерних практикумів  20(5)  
 Розроблення нових (перероблення існуючих) і постановка віртуальних лабораторних робіт  20(5)  
 Підготовлення комплекту відео-лекцій з кредитного модуля (за умови розміщення в УIIТО, на веб-ресурсах університету, або з посиланням на веб-ресурси)  20(5)  за кожну лекцію
 Розроблення (перероблення існуючих) комплекту конкурсних завдань до студентських олімпіад університету  50 (25)  за комплект завдань на всіх розробників
 Розроблення (перероблення) завдань для відбору обдарованих школярів за програмою «Майбутнє України», МАН України та міжнародних, всеукраїнських та міських олімпіад школярів за умови реєстрації МОН  100(10)  з кожної дисципліни на всіх виконавців
 Підготовка школярів за програмою «Майбутнє України», МАН України  0-100  за поданням директорів/ деканів та розпорядженням першого проректора
 Рецензування, експертиза рукописів підручників, навчальних посібників, методичних видань  5  за один авт. арк.
 Рецензування випускних робіт студентів інших ВНЗ  5  за умови ухвалення рецензії на засіданні кафедри
 Робота у робочих групах МОН  30  у кожній групі протягом року
 Переклад підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів та сайтів на європейські мови  10  за один авт. арк.
 Укладання друкованих матеріалів (збірок наукових, тез доповідей конференцій)  1  за один авт. арк.
 Підвищення кваліфікації  50  за наявності диплому, свідоцтва, сертифікату
 Стажування  50  за наказом університету
 Розроблення пакету ККР до акредитації, комплекту завдань до ректорського контролю з навчальної дисципліни  100  на всіх виконавців
 Перевірка ККР з акредитації, контрольних робіт з ректорського контролю, екзаменаційних контрольних робіт вступників  2  на кожну роботу
 Перевірка контрольних робіт студентських олімпіад з дисциплін і відбору обдарованих школярів за програмою «Майбутнє України» та МАН України, міжнародних, всеукраїнських й міських олімпіад школярів та студентів за умови реєстрації МОН  2  на кожну роботу

Науково-іноваційна робота

В цьому розділі звертаємо увагу на те що

 • Публікація статті у наукових виданнях (у разі співавторства зі студентами додається 10 балів)
 • Під час обчислення рейтингу враховуються лише наукові публікації із зазначенням місця роботи автора - КПІ ім. Ігоря Сікорського (або взагалі без зазначення місця роботи автора).
 • У разі публікації західноєвропейською мовою бали підвищуються з коефіцієнтом 1,5.

Викладачі інколи не відображають весь перелік виконаної роботи забуваючи, що також оцінюється:

 • Керівництво науково-інноваційною роботою студентів: що беруть участь у - виконанні НДР, міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях з публікацією матеріалів, тез
 • Підготовка студентів (учнів), що стали призерами: - 1,2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
 • відгук на автореферат;
 • проведення пошукових досліджень
Вид роботи

Бали

Примітка
 Отримання звання, почесного звання  100-300  за переліком
 - отримання гранту, стипендії, премії на державному рівні (міжнародному);  150 (200)  
 Підготовлення наукових кадрів: Бали для керівників аспірантом (докторантом)  100 (150)  щорічно протягом норма­тивного терміну навчання за даними відділу аспірантури
Захист ДФ/кандидатської (докторської) дисертації - до одного року по закінченню терміну (в іншому разі)  200 (100)  
 Бали для здобувачів: підготовлення ДФ/кандидатської (докторської) дисертації  150 (200)  щорічно протягом нормативного терміну навчання за даними відділу аспірантури
 Бали для здобувачів: захист ДФ/кандидатської (докторської) дисертації  200 (300)  за фактом захисту
 підготовлення матеріалів на отримання фінансування НДДКР (тендерна пропозиція на виконання НДДКР);  50 (150)  
 проведення фундаментальних досліджень та прикладних розробок за держбюджетною тематикою;  25 (50)  виконавцю (науковому керівнику) за 100 тис. грн. обсягу  
 проведення розробок та досліджень за державними програмами, замовленнями міністерств та відомств;  50(100)
 проведення розробок та досліджень за заявками підприємств та організацій;  100(150)
 проведення пошукових досліджень  50  за умови реєстрації, на всіх виконавців
 Результати виконання НДДКР: впровадження результатів розробок у виробництво - технічні пропозиції (ескізний проект);  50(100)  всім виконавцям за наявності акту
 - технічний проект (РКД);  100 (150)  
 - дослідний зразок, перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок у виробництво;  200  
 отримання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності України: винахід, корисна модель, свідоцтво авторського права  100, 25, 20  
 Видання (перевидання): підручників, навчальних посібників з грифом університету; монографій;  30(10)  за один авт. арк. на всіх співавторів   
 Видання (перевидання): підручників, навчальних посібників з грифом університету; монографій англійською мовою  45(15)
 інші публікації (словники, довідники, стандарти)  10(5)
 підготовлення та сертифікація електронних наукових видань, що затверджені науково-технічною радою  5
 Публікація статті у наукових виданнях (у разі співавторства зі студентами додається 10 балів) що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science (закордонних які не входять до баз)  150 (100)  за кожну роботу на всіх співавторів
 Публікація статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;  100  
 Експертиза, відгук, рецензування, редагування: експертиза НДДКР, науково-технічна;  20  за кожну роботу за один авт. арк.  
 відгук на автореферат;  20
 рецензування монографій, словників, довідників (статей);  20 (10)
 Доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікацією тез -закордонних  100  на всіх співавторів
 Доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікацією тез - міжнародних в Україні, всеукраїнських  50  
 Доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікацією тез - університету, інституту/факультету  20  
 Керівництво науково-інноваційною роботою студентів: що беруть участь у - виконанні НДР (з оплатою);  20  за наявності підтверджуючого документа
 Керівництво науково-інноваційною роботою студентів: що беруть участь у - міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях з публікацією матеріалів, тез  10  
 Керівництво науково-інноваційною роботою студентів: що беруть участь у - конкурсі Sykorsky Challenge (призери конкурсу)  30(100)  
 Підготовка студентів (учнів), що стали призерами: - 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  50  на всіх керівників за одну роботу   
 Підготовка студентів (учнів), що стали призерами: - 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;  50
 Підготовка студентів (учнів), що стали призерами: - II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади;  100
 Підготовка студентів (учнів), що стали призерами: - II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;  100

Огранізаційно-виховна

В цьому розділі цікавим є:

 • Додатково, автоматично враховується активність студентів навчальної групи в оцінюванні у системі «Електронний кампус» якості викладання (до 20) та автоматично оцінюється активність роботи у системі «Електронний кампус» (до 100).
 • Організація та проведення ярмарок професій або вакансій, семінарів
 • Підтримка персонального електронного кабінету в системі «Електронний кампус»
Вид роботи

Бали

Примітка
Науково-методична комісія (підкомісія) МОНУ, спеціалізов΀°ні ради, експертні ради, науково-технічні ради і комісії, вчені та методичні ради 50 у кожному органі
 Організація та проведення - наукових і науково-методичних конференцій, симпозіумів, форумів (міжнародних);  300 (500)  на всіх членів оргкомітету
 Організація та проведення ярмарок професій або вакансій, семінарів  100  на всіх членів оргкомітету
 Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті «Київський політехнік»  10  за статтю на всіх авторів
 Виконання обов'язків заступника директора інституту/декана факультету з міжнародної роботи  50  до 5 кафедр
 Відповідальний інституту/факультету (кафедри) за впровадження та супровід системи «Електронний кампус» та WЕВ ресурси  30(50)  
 Супроводження сайту: - кафедри 60  на всіх виконавців за умови адресного поля kpi.ua та наявності тримовних повнотекстових файлів
Супроводження сайту: тематичного проекту  40  
 Виконання обов'язків у профспілці співробітників університету  30-100  відповідно посаді
 Заступник завідувача кафедри  50  одна особа
 Відповідальний за певний напрям діяльності кафедри: - навчально-методична робота; - наукова робота; - дипломне проектування; - практики студентів; - працевлаштування; - рейтингування НПП, - ректорський контроль; - підготовка та замовлення додатків до диплому DS; - профорієнтаційна робота; - робота з випускниками; - виховна робота; - міжнародна робота; - робота з школярами за програмою «Майбутнє України», МАН України  40  одна особа з напряму
 Підтримка персонального електронного кабінету в системі «Електронний кампус»  5  за кожну нормативну одиницю інформаційного ресурсу
 Додатково, автоматично оцінюється активність роботи у системі «Електронний кампус»  0-100  
 Вчений секретар інституту/факультету, кафедри  50  
 Секретар екзаменаційної комісії  20  
 Куратор навчальної групи  20  
 Додатково, автоматично враховується активність студентів навчальної групи в оцінюванні у системі «Електронний кампус» якості викладання  0-20  
 Організація та проведення студентських олімпіад, конкурсів наукових робіт: - всеукраїнських та міжнародних  150  на всіх організаторів (за один захід) за наказом МОН, за наявності у плані роботи університету (інституту/факультету)
Організація та проведення студентських олімпіад, конкурсів наукових робіт: - університету (інституту/факультету)  50 (30)  
 Заохочення на рівні: - університету  50  
 Стягнення  -100  

stasbeh April 11 2017 3116 прочитання Друк