Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Побудова архітектури моделі для дослідження активності мозку на основі клітинних автоматів

Дипломна робота на тему: "Побудова архітектури моделі для дослідження активності мозку на основі клітинних автоматів."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-31м Осауленко Вячеслав Миколайович

керівник: завідувач науково-дослідного відділу прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» д.ф.-м.н., професор Макаренко О. С.

рецензент: професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» д.т.н., проф., Данилов В.Я.Дипломна робота на тему: "Побудова архітектури моделі для дослідження активності мозку на основі клітинних автоматів."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-31м Осауленко Вячеслав Миколайович

керівник: завідувач науково-дослідного відділу прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» д.ф.-м.н., професор Макаренко О. С.

рецензент: професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» д.т.н., проф., Данилов В.Я.

 

РЕФЕРАТ

Робота на тему „Побудова архітектури моделі для дослідження активності мозку на основі клітинних автоматів ” обсягом в 81 сторінок, містить 20 ілюстрацій, 28 джерел використаної літератури.

Робота торкається проблеми встановлення того, як відбувається обробка інформації нейронними мережами в корі головного мозку. На фоні зростаючих дослідженнях присвячених мозку, тема є актуальною так як на основі архітектури можна експериментувати з різними обчислювальними моделями, що відтворюють нейронні мережі та на основі комп’ютерної симуляції досліджувати принципи обробки інформації в живих системах.

Мета дослідження – побудувати архітектуру моделі для дослідження активності мозку на основі клітинних автоматів та провести їх комп’ютерну симуляцію.

В роботі поставлено наступні задачі:

  • Аналіз математичних моделей нейронів та нейронних мереж
  • Формулювання вимог до архітектури
  • Побудова архітектури на основі вимог
  • Закладення основ моделі для дослідження нейронних мереж та їх комп’ютерна симуляція

Об’єктом дослідження виступають моделі нейрона та нейронних мереж, де внутрішня динаміка та динаміка зв’язків керується динамікою схожою як у реальних системах.

Предметом дослідження є архітектура моделі для дослідження нейронної активності.

Основним методом дослідження виступає комп’ютерне моделювання на основі клітинних автоматів.

Наукова новизна даної роботи полягає в застосуванні архітектури на основі тримірного клітинного автомату для побудови та симуляції спайкової нейронної мережі з вхідною звуковою інформацією.

Практичне значення побудованої архітектури в тому, що вона дає змогу в подальшому дослідженні роботи нейронних мереж, та конструювання нових моделей з їх симуляцією на комп’ютері.

Апробація результатів даної роботи була проведена на міжнародних наукових читаннях «Информационно-вычислительные технологи и математическое моделирование в решении задач строительства, техники, управления и образования», міжнародній науково-технічній конференції «Нелінійний аналіз і застосування» та на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Ключові слова: клітинні автомати, спайкові нейронні мережі, архітектура моделі, активність кори мозку

stasbeh June 19 2015 1326 прочитання Друк