Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Кафедра

Cтворена 18 липня 1997 року спiльними зусиллями вчених та викладачiв НАН України та НТУУ "КПI". В перiод з 1997 по 2002 рiк кафедру очолював вiдомий вчений-матерiалознавець, перший вiце-президент НАН України Шпак Анатолiй Петрович. З 2002 року завiдувачем кафедри обрано доктора технiчних наук, професора Воронова Сергiя Олександровича.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю "Прикладна фiзика" (спецiалiзацiї "Високi фiзичнi технологiї" та "Фiзика живих систем") за замовленням НАН України, iнших наукових на навчальних установ України. Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку з фiзики, iнших спецiальностей ФТI.

Завiдувач кафедри:
д.т.н., проф. Воронов С.О 

Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти. Студенти отримують грунтовну пiдготовку з фундаментальних дисциплiн - фiзики, математики на рiвнi вiдповiдних спецiальностей класичних унiверситетiв, а також пiдвищений рiвень пiдготовки з iноземної мови, iнформацiйних технологiй та iнших.
Викладачi кафедри розробили i поставили близько 30 сучасних професiйно-орiєнтованих та спецiальних дисциплiн, серед них "Фiзика суцiльних середовищ", "Електродинамiка суцiльних середовищ", "Статистична радiофiзика та оптика", "Фiзика плазми", "Фiзика твердого тiла", "Математичне моделювання фiзичних процесiв та прикладнi програми", "Симетрiя в фiзицi", "Рентгенiвськi методи дослiдження", "Методи дослiдження властивостей речовин", "Квантова електронiка", "Оптоелектронiка", "Основи загальної бiологiї та бiохiмiї", "Основи бiофiзики", "Бiофiзика складних систем", "Синергетика", "Нелiнiйна оптика", "Технологiя i застосування наноструктур", "Квантова хiмiя", "Фiзика та хiмiя поверхнi", "Новi матерiали i речовини", "Фiзична кiнетика", "iнфрачервона електронiка", "Локальнi методи дослiджень", "Фiзичне матерiалознавство", "Фiзика невпорядкованих систем", "iнтегральна i волоконна оптика".

За роки роботи кафедри сформувалась науково-педагогічна школа прикладної фізики

 

department-small.jpg