Кафедра

Cтворена 18 липня 1997 року спiльними зусиллями вчених та викладачiв НАН України та НТУУ "КПI". В перiод з 1997 по 2002 рiк кафедру очолював вiдомий вчений-матерiалознавець, перший вiце-президент НАН України Шпак Анатолiй Петрович. З 2002 року завiдувачем кафедри обрано доктора технiчних наук, професора Воронова Сергiя Олександровича.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю 105 Прикладна фiзика та наноматеріали (спецiалiзацiї "Високi фiзичнi технологiї" та "Фiзика живих систем") за замовленням НАН України, iнших наукових на навчальних установ України. Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку з фiзики, iнших спецiальностей ФТI.

Завiдувач кафедри:
д.т.н., проф. Воронов С.О 

Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти. Студенти отримують грунтовну пiдготовку з фундаментальних дисциплiн - фiзики, математики на рiвнi вiдповiдних спецiальностей класичних унiверситетiв, а також пiдвищений рiвень пiдготовки з iноземної мови, iнформацiйних технологiй та iнших.
Викладачi кафедри розробили i поставили близько 30 сучасних професiйно-орiєнтованих та спецiальних дисциплiн, серед них "Фiзика суцiльних середовищ", "Електродинамiка суцiльних середовищ", "Статистична радiофiзика та оптика", "Фiзика плазми", "Фiзика твердого тiла", "Математичне моделювання фiзичних процесiв та прикладнi програми", "Симетрiя в фiзицi", "Рентгенiвськi методи дослiдження", "Методи дослiдження властивостей речовин", "Квантова електронiка", "Оптоелектронiка", "Основи загальної бiологiї та бiохiмiї", "Основи бiофiзики", "Бiофiзика складних систем", "Синергетика", "Нелiнiйна оптика", "Технологiя i застосування наноструктур", "Квантова хiмiя", "Фiзика та хiмiя поверхнi", "Новi матерiали i речовини", "Фiзична кiнетика", "iнфрачервона електронiка", "Локальнi методи дослiджень", "Фiзичне матерiалознавство", "Фiзика невпорядкованих систем", "iнтегральна i волоконна оптика".

За роки роботи кафедри сформувалась науково-педагогічна школа прикладної фізики.

Підготовка по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти України наказом №804 від 16.06.20 (pdf)

Проект освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів (2020 рік)

 

department-small.jpg