О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
БібліотекаЛітература наявна в фонді науково-технічної бібліотеки ім. Денисенко (КПІ)

Математичне моделювання систем і процесів

 • Математичне моделювання інформаційних систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань 12 "Інформаційні технології", 15 "Автоматизація та приладобудування", 17 "Електроніка та телекомунікації" / І.І. Обод, І.В. Свид, І.В. Рубан, Г.Е. Заволодько ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 269 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Математичне і комп'ютерне моделювання процесів і систем Апроксимація сигналів із застосуванням системи Mathematica : навч. посіб. / В.В. Васильєв, Л.О. Сімак ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетике им. Г.Е. Пухова. - К. : НАН Украині, 2007. - 127 с. (1 примірник)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичне моделювання фізичних процесів" : Для студентів спец. "Систем. аналіз і управління" / уклад. Р. Ц. Оганесян. - К. : НТУУ "КПІ", 1998. - 61 с. (7 примірників)
 • Математичне моделювання систем : навчальний посібник для студентів спеціальностей "Комп'ютерна інженерія", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, І.В. Свид ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 267 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Моделювання систем : навчальний посібник / А.О. Антонюк ; Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. - 411 сторінок : таблиці. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ" ; том 53) (1 примірник)
 • Моделювання складних систем : навчальний посібник / Я.І. Виклюк, Р.М. Камінський, В.В. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 403 сторінки : портрети, рисунки, таблиці. - (Серія "Комп'ютинґ" / за загальною редакцією В.В. Пасічника) (2 примірника)
 • Моделювання та ідентифікація складних систем : монографія / В.Ф. Губарев ; Національна академія наук України, Державне космічне агентство України, Інститут космічних досліджень. - Київ : Наукова думка, 2019. - 246 сторінок : рисунки, таблиці. - (Проект "Наукова книга") (5 примірників)
 • Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О.П. Чорний [та ін.] ; загальна редакція : О.П. Чорний. - Кременчук : О.В. Щербатих, 2016. - 232 с. : іл., табл. (7 примірників)

Квантова хімія і квантово-механічні методи обчислень

 • Квантова хімія : підручник / П.Є. Стрижак ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 457, [1] c. : іл. (3 примірника)
 • Квантова хімія : підручник для студ. хімічн. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2009. - 479 с. (3 примірники)
 • Квантова хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Слєта, В. В. Іванов. - Харків : Гімназія, 2008. - 443 с. (52 примірники)
 • Квантова механіка та квантова хімія : Навч. посіб. до практичних занять/ Укл. В.В. Нечипорук, А.О. Федоров, І.В. Берлади та ін. ; Чернівецький нац. ун-т. - Чернівці : Рута, 2005. - 76 с. (1 примірник)

Локальні методи досліджень

 • Локальні методи досліджень [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Загородній ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 323 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях) :навчальний посібник /В.Ю. Медвідь, Ю.І. Данько, І.І. Коблянська.Суми :Університетська книга,2020.218 сторінок :рисунки, таблиці, схеми. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "101 Екологія" /Ю.В. Носачова, О.І. Іваненко, Я.В. Радовенчик ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".Київ :Видавничий дім "Кондор",2020.128 сторінок :рисунки, таблиці. (10 примірників)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /В.К. Бабайлов ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.Харків :О.В. Бровін,2019.148 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Методи досліджень та випробування високомолекулярних сполук :навчальний посібник /М.Ф. Буллер, В.А. Роботько ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет, Шосткинський інститут.Суми :Сумський державний університет,2019.133 сторінки (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /М.В. Корягін, М.Ю. Чік.Видання друге, доповнене і перероблене.Київ :Алерта,2019.490 сторінок :рисунки, таблиці, схеми. (1 примірник)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Кишенько В.Д. ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологійиїв :Видавництво Ліра-К,2019.-351 сторінка :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /І.Ш. Невлюдов, Ю.М. Олександров, А.О. Андрусевич, О.О. Чала ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки.Харків :А.М. Панов,2019.390 сторінок.рисунки, таблиці, портрети. (1 примірник)
 • наукового дослідження :навчальний посібник /В.О. Вихрущ, Ю.М. Козловський, Л.І. Ковальчук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2018.327 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Методологія і принципи наукових досліджень :навчальний посібник /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк ; Міністерство освіти інаук України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2018.87 сторінок:рисунок, таблиці. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /Я.Б. Волянська, С.М. Волянський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова.Миколаїв :Іліон,2017.216 с. (1 примірник)
 • Методологія і організація наукових досліджень :навчальний посібник /П.М. Григорук, Н.А. Хрущ ; Хмельницький національний університет.Київ :Кондор,2017.205 с. (2 примірника)
 • Організація та методологія наукових досліджень :навчальний посібник /О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань.Харків :Право,2017.446 с. (1 примірник)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, В.К. Демидов ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.Ніжин :НДУ імені Миколи Гоголя,2017.236 с. :іл., схеми. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник /В.Т. Надикто ; Міністерство освіти і науки України, Таврійський державний агротехнологічний університет.Херсон :ОЛДІ-ПЛЮС,2017.268 с. (5 примірників)
 • Методологія наукових досліджень :навч. посіб. /Є. К. Шишкіна, О. О. Носирєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т".Харків :Діса плюс,2014.200 с. :рис., табл. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :[навчальний посібник] /О.В. Захаркевич, Г.С. Швець, О.М. Сарана.Хмельницький :ХНУ,2013.223 с. :іл., схеми, табл. (1 примірник)
 • Методика наукових досліджень :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.К. Ткаченко, В.Л. Рудніцький, А.В. Зіновчук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет імені Івана Франка.Житомир :Видавництво ЖДУ ім. І. Франка,2012.151 с. :іл. (1 примірник)
 • Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації :навчальний посібник /А.Ю. Берко [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; Міністерство освіти і науки України.Львів :Новий світ-2000,2012.282 с. :іл. (2 примірника)
 • Методологія та організація наукових досліджень :підручник /С.М. Головань [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля.Луганськ,2011.332 с. (1 примірник)
 • Методологія та основи наукових досліджень[Електронний ресурс] :навчально-методичний посібник /Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ; укладач уклад. Л. М. Захарова.Київ :НТУУ «КПІ»,2011.118 с.
 • Організація, методи та викладення результатів наукових досліджень :навч.-метод. посіб. /В.Д. Мигаль ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т.Харків :ХНАДУ,2009.273 с. :іл. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник для студентів хіміко-технологічних та біотехнологічних спеціальностей вищих навчальних закладів /В.Л. Чумак, С.В. Іванов, М.Р. Максимюк.Київ :НАУ-друк,2009.304 с. (12 примірників)

Нелінійна оптика та лазерна фізика

 • Експериментальна лазерна фізика : підручник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Григорук, А.І. Іванісік, П.А. Коротков. - Київ : [ВІПОЛ], 2004. - 300 с. (1 примірник)
 • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (1 примірник)
 • Експериментальна лазерна оптика : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Григорук, А. І. Іванісік, П. А. Коротков ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2007. - 383 с. (2 примірники)
 • Лазерна спектроскопія : навчальний посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 263 сторінки : рисунки. (2 примірники)
 • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (14 примірників)
 • Взаємозв'язок поляризаційних і кореляційних властивостей оптичних полів : монографія / К.Ю. Зенкова ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. - 166 с. : іл. (1 примірник)
 • Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. для студ. фізичних спец. ун-тів / [В. Ф. Коваленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2012. - 447 с. (4 примірники)
 • Загальний курс фізики : Т. 3. Оптика. Квантова фізика / у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук ; за ред І. М. Кучерука. - Київ : Техніка, 1999. - 520 с. (1350 примірники)

Практикум з іншомовного наукового спілкування

 • English for Specific Purposes. Information Technologies & Security : textbook : in III parts = Англійська мова професійного спрямування. Інформаційні технології та безпека : навчальний посібник : у трьох частинах / O.S. Synekop ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnis Institute". - Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnis Institute, 2020. - частини : рисунки, таблиці. (3 примірники)
 • Ділова французька мова. Francais des Affaires : навчальний посібник для всіх спеціальностей / Наталія Демчук, Валентина Міщенко ; Львівська комерційна академія. - Львів : Новий Світ - 2000, 2019. - 224 сторінки : ілюстрації. (2 примірники)
 • Вступ до німецької мови професійного спрямування = Einführung in das berufsbezogene Deutsche : навчальний посібник для студентів технічних факультетів (рівень B1+) / В.А. Котвицька, О.О. Беззубова, О.А. Лазебна ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 188 с. (5 примірників)
 • Англійська мова для науки і техніки = English for Science and Technology : навч. посіб. : у 4 ч. / О.С. Синекоп, О.А. Ярмоленко, О.М. Медкова ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ". - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 4 частини. (7 примірників)
 • Німецька мова професійного спрямування для науковців : навч. посіб. для магістрів та аспірантів немовних фак-тів / Г.Л. Лисенко, О.О. Туришева, З.В. Чепурна ; М-во освіти і науки України, НТУУ "КПІ" - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 191 с. (10 примірників)
 • Англійська мова. Англійська мова професійного спрямування. Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1-6 курсів Фізико-технічного інституту до виконання комплексних контрольних робіт / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ; укладачі Д. С. Приходько, О. О. Клименко, О. М. Медкова [та ін.]. - Київ : НТУУ «КПІ», 2013. - 155 с.
 • Саєнко, Наталія Семенівна.   Англійська мова для науковців : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Н.С. Саєнко, О.Е. Собецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ". - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 200 с. (11 примірники)
 • Французька мова професійного спрямування для студ. IV курсів технічних спеціальностей : Навч.-метод. посіб. / І.С. Полюк ; НТУУ "КРІ". - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 44 с. (10 примірників)
 • Англійська мова для науковців / О. М. Ільченко. - Київ : КоДр, 1996. - 241 с. (20 примірників)

Технологія і застосування наноструктур

 • Наноматеріалознавств: підручник / Є.Г Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько.Перше видання, стереотипне.Херсон :Олді-плюс,2018.550 сторінок (5 примірників)
 • Наноматеріалознавство і нанотехнології :навчальний посібник / А.І. Кондир; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.450 с. (6 примірників)
 • Вимірювання у нанотехнологіях :методи і засоби : навчальний посібник /П.Р. Гамула [та ін.] ; за редакцією Б.І. Стадника ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.186 с. (6 примірників)
 • Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах /Є.Ф. Венгер, О. Ю. Семчук, О. О. Гаврилюк ; Національна академія наук України, Інститут фізики напівпроводників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.Київ :Академперіодика,2016.236 с. (1 примірник)
 • Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки :посібник /М. Ткач, Ю.О. Сеті, О.М. Войцехівська ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.Чернівці :Книги- XXI,2015.386 с. (1 примірник)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2014.527 с. (28 примірники)
 • Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка :навчальний посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Мікро-та наноелектроніка" /Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, Ю.І. Якименко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".Київ :НТУУ "КПІ",2012.299 с. (27 примірники)
 • Фізичне матеріалознавство :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2011. (14 примірників)
 • Наноструктури та нанотехнології :навч. посіб. для студентів ВНЗ /О. М. Назаров, М. М. Нищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т.Київ :НАУ,2012.248 с. (5 примірників)
 • Нанотехнології і наноструктури :навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" /Д. М. Заячук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка",2009.580 с. (2 примірники)
 • Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах /В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля.Київ :Академперіодика,2001.180 с. (3 примірники)
 • Нано- і мікротехнології в приладобудуванні :монографія /М.Д. Гераїмчук, І.М. Гераїмчук ; НТУУ "КПІ".Київ :ЕКМА,2008.90 с. (22 примірники)
 • Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей :монография /[В.В. Головко, В.Д. Кузнєцов, С.К. Фомічов, П.І. Лобода] ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2016.238 с. (12 примірники)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ". Київ :НТУУ "КПІ",2014. 527 с. (28 примірники)

Фізична кінетика та нерівноважна термодинаміка

 • Загальний курс фізики :у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти /І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик ; за ред. І.М. Кучерука.2-ге вид., випр.Київ :Техніка,2007.Т.1 :Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. --2007. -- 532 с., іл. (14 примірників)
 • Курс фізики :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : підручник для студентів вищих навчальних закладів /М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за редакцією М.О. Галущака ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2012.612 с. (1 примірник)
 • Фізика :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації /В.Ф. Дмитрієва.Київ :Техніка,2008.644, [1] с. :іл. (2 примірники)
 • Фізика :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм, оптика, елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : підручник для вищих техн. навч. закладів /А.М. Король, М.В. Андріяшик.Київ :Фірма "ІНКОС" ;Центр навчальної літератури,2006.342 с. :іл. (1 примірник)
 • Курс фізики :навчальний підручник /[І.Р. Зачек та ін.] ; за ред. І.Є. Лопатинського.Львів :Бескид Біт,2002.376 с.Фізика для інженерів (36 примірники)
 • Молекулярна фізика. Фізичний практикум :навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів /О.Т. Шиманська ; Національний університет "Києво-Могилянська академія".Львів:іл., схеми. (13 примірників)
 • Загальні основи фізики :у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. технолог. спец. вищ. закл. освіти /І.Г. Богацька [та ін.] ; за ред. Д.Б. Головка, Ю.Л. Ментковського.Київ :Либідь,1998.Кн. 1 :Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. --1998. -- 192 с. (120 примірників)
 • Дидактичні матеріали. Молекулярна фізика і термодинаміка :навчальний посібник для вищих педагогічних та загальноосвітніх навчальних закладів /В.Д. Сиротюк, Г.В. Касянова, С.П. Стецик.Молекулярна фізика і термодинамікаКиїв :ОЛДІ-ПЛЮС,2018.197 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)