Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

Аспірантура

Аспірантура в КПІ

Вступ на освітній рівень доктор філософії

Кафедра прикладної фізики готує за освітньо-науковою програмою третього (освітно-наукового) рівня освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

 • з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року
 • з 09:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00 (к.247- 1 корп.)

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 28.08.2020 р. по 09.09.2020 р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 10 вересня 2020 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (2 шт., 1  шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Майбутній аспірант має подати дослідницьку пропозицію вступника яка розглядається на засіданні кафедри (науковому семінарі) та має містити наступні пункти:

 • тема дисертаційного дослідження, ії актуальність, новизна;
 • стан розробки даної тематики у вітчизняній та зарубіжній науці;
 • мета та завдання дослідження;
 • можливі шляхи розв’язання поставлених завдань:
 • наукові досягнення вступника саме за цією темою дисертації (публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва, доповіді на міжнародних конференціях);
 • участь вступника у науковій діяльності кафедр (НДР, інші інноваційні проекти)

За результатами доповіді рекомендується (не рекомендується) вступ до аспірантури та призначається науковий керівник  (зразок витягу)

Відділ аспірантури та докторантури повідомляє Вам про необхідність презентувати дослідницьку пропозицію на засіданнях кафедр у травні - червні (не пізніше 12 червня).

Більш докладна інформація на відповідній сторінці відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського .

Відділ аспірантури:

 

 

Про аспірантуру

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів :

 1. за державним замовленням: на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання НТУУ "КПІ" або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України( МО та Н України); взаємозобов”язання аспіранта та НТУУ “КПІ” визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу); аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МО таН України).
 2. понад державне замовлення: на підставі контрактів, укладеним між НТУУ “КПІ” та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва); документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника; середня вартість підготовки контрактника уточнюється шорічно.

 

Програма вступного іспиту для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"*

Програма додаткового вступного випробування для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"*

Додаток до програми вступного випробування для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"*

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

* оновлено (01.04.20)

Умови прийому до аспірантури

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.

 

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів ( приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.

За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).

 • Зарахування до аспірантури – з 1 жовтня року.

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 5279 грн.

 

 • Термін навчання: денна форма – 4 роки.

 

 

Аспіранти

Ревуцька Любов Олександрівна - науковий керівник д.ф.-м.н. Стронський А.В.

Харлан Юлія Ігорівна - науковий керівник д.ф.-м.н. Голуб Владимир Олегович

Ольховик Ілля Володимирович - науковий керівник проф. Воронов С.О.

 


 

Архів

Аспіранти

 • Мєзєнцев Микита Юрійович - науковий керівник к.ф.-м.н. Філін Д.В.
 • Казмирчук Катерина Анатоліївна - науковий керівник д.т.н. Богорош О.Т.
 • Марченко Катерина Валеріївна - науковий керівник д.т.н. Богорош О.Т.

Відповідно до наказу 5.190 від 29.11.17, для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за денною формою навчання у 2017-18 навчальному році, пропонується провести в наступні терміни:

 • зимову сесію з 02.01.18 по 21.01.18
 • канікули з 22.01.18 по 04.02.18
 • теоретичне навчання за освітньою складовою ОНП з 05.02.18 по 10.06.18
 • звіти аспірантів за виконання наукової складової ОНП з 05.02.18 по 25.02.18

До уваги абітурієнтів! 

Розпорядження 5.142 від 31.10.16 "Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії".