UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Home Department Study Science Forum Download News Sitemap>
Institutes
Institute of Physics

Інститут фізики напівровідників

Інституті металлофізики

Інститут проблем матеріалознавства

Інститут Фізіології

Інституту молекулярної біології і генетики

-Відділ білкової інженерії і біоінформатики

Інститут теоретичної фізики

Інститут ядерних досліджень


Базовими установами в яких студенти готують бакалаврські та магістерські диссертації, і які фактично є основними замовниками виступають:

Інститут Фізики НАН України

пріоритетними наукові напрямки досліджень якого є:
 • фізика наноструктур, включаючи гетероструктури у напівпровідниках, нанострукту­рова­ні рідкі кристали, наночастинки твердого тіла;
 • теоретичні і експериментальні дослідження квазічастинок (електрони, екситони, фонони, магнони, плазмони);
 • фізика рідкокристалічних та полімерних середовищ;
 • фундаментальні дослідження взаємодії лазерного випромінювання з речовиною та розвиток наукових основ лазерних технологій;
 • дослідження адсорбційних і електронних явищ та фазових переходів на поверхні твердих тіл;
 • дослідження іонних пучків та методів керування ними;
 • фізика біологічних систем.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України

Основні напрямки за якими працює інститут наступні:
 • фізика напівпровідників і діелектриків;
 • взаємодія електромагнітного випромінення з речовиною, оптика і фотоелектроніка напівпровідників;
 • напівпровідникове матеріалознавство;
 • фізика низькорозмірних структур;
 • оптоелектроніка і мікроелектроніка;
 • технології і матеріали сенсорної та інфрачервоної техніки.

Інституті металлофізики ім. Г.В. Курдюмова

Все різноманіття наукових досліджень, що проводяться в Інституті металлофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, можна умовно Sectionsти на п'ять наукових напрямів:
 • теоретичні основи металофізики
 • електронна структура і електронні властивості металів і сплавів
 • фізика міцності і пластичності
 • фазові перетворення і фазові рівноваги
 • фізика поверхні

Студент, що цікавится питаннями фізики металів, гарантована поглиблена підготовка в цьому напрямку, проведення наукових досліджень на атомно-молекулярному і електронному рівнях природи структурних змін і фазових перетворень, що виникають в металевих матеріалах і сплавах в особливих умовах (низькі і високі температури, високий тиск і вакуум, невагомість, космічна радіація) і станах (плівки, поверхневі шари, аморфні стрічки, нано- і квазікристали, надпровідники, високодисперсні матеріали і наноструктури і т. д.), під впливом різних чинників (радіаційне і ультразвукове опромінювання, ударні навантаження, циклічні механічні і теплові дії, агресивні середовища, швидкісні нагріви і т. д.) і встановлення їх зв'язку з фізичними властивостями, що проявляються.

До складу інституту входять два Центри колективного користування: „ЯМР” та „Скануючий силовий мікроскоп”

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

– провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування , загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.
Основні напрями фундаментальних і прикладних робіт Інституту ядерних досліджень НАН України охоплюють ядерну фізику, атомну енергетику, фізику твердого тіла та радіаційну фізику, фізику плазми, радіоекологію та радіобіологію. Інститут ядерних досліджень має широкі наукові зв`язки. Проводяться спільні дослідження з науковцями Росії, США, Франції, Німеччини, Італії, Австрії, Польщі, Швеції, Нідерландів, Японії та інших  країн. Підтримуються робочі зв`язки з МАГАТЕ. Інститут координує діяльність українських фізиків у роботі Об`єднаного інституту ядерних досліджень (Дубна) та бере участь  у роботі координаційної групи при НАЕК "Енергоатом" з наукового супроводу управління ресурсом корпусів реакторів.

Інститут Фізіології ім. А.А. Богомольця НАН України

провідний науковий дослідницький центр світового рівня у області молекулярної фізіології, біофізики, нейрофізіології, патологічної фізіології.
Основні напрями підготовки наукових кадрів в інституті пов'язані з наступними спеціалізаціями:
 • вивчення молекулярної організації іонних каналів плазматичної мембрани;
 • вивчення физико-хімічних і біохімічних процесів в центральній нервовій системі;
 • з'ясування ролі синаптичних процесів в підтримці міжнейронних зв'язків і об'єднанні нейронів в нервові центри.
Наукова діяльність

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

зосереджена на вирішенні проблем в галузі молекулярної біології, генетики і біотехнології, а саме:
 • структурна і функціональна геноміка;
 • протеоміка та білкова інженерія;
 • регуляторні системи та механізми передачі сигналу;
 • біоінформатика і комп'ютерне моделювання;
 • генні та клітинні біотехнології, генна терапія і діагностика.
При інституті створено потужний центр колективного користування „Синтезатор ДНК/РНК олігонуклеотидів”

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова

Національної Академії Наук України є провідним науковим центром з фундаментальних проблем теоретичної, математичної та обчислювальної фізики. Основними напрямками наукових досліджень інституту є:
 • фізика і астрофізика високих енергій,
 • квантова космологія,
 • теорія ядерних систем,
 • квантова теорія поля, теорія симетрій,
 • теорія нелінійних процесів в макромолекулярних структурах, наносистемах і плазмі,
 • динаміка відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова є базовим для Міжнародного центру фізики, який створено при Відділенні фізики та астрономії Національної Академії Наук України. При інституті працює Науково-освітній центр, в роботі якого активну участь беруть студенти фізтеху. Цікавою для студентів буде і робота в Віртуальній Рентгенівській і Гамма Обсерваторії, що є спільним проектом інституту та Наукового Центра гамма-телескопу INTEGRAL (Женева, Швейцария).

Інститут ядерних досліджень

Основні напрями фундаментальних і прикладних робіт ІЯД охоплюють
 • ядерну фізику
 • атомну енергетику
 • фізику твердого тіла та радіаційну фізику
 • фізику плазми
 • радіоекологію та радіобіологію.

Translation
Status:in progress
Verify:not verified
Last updated
18.06.2009 : 23.52
Version 1 β