Відгук на освітню програму Прикладна фізика Оберемок О.С.
Posted by stasbeh on December 07 2020 00:21:13

Розміщено відгук Оберемка Олександра Степановича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 17.05.2020 19:55:49
ПІБ: Оберемок Олександр Степанович
Посада, місце роботи: Лабораторія електродинамічних досліджень "Протон-21", старший інженер, лідер групи масс-спетрометрії
Освітній рівень: магістратури
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Після аналізу магістерської освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали» можу зазначити, що в цілому представлені навчальні дисципліни відповідають змісту спеціальності і логіка послідовності їх викладення зрозуміла – в пізніх семестрах в предметах використовується інформація, вже вивчена в попередніх семестрах. Що стосується співвідношення годин обов’язкових і вибіркових дисциплін то воно виглядає збалансованим для профільних предметів, але дещо завелика кількість дисциплін гуманітарного напрямку. На мою думку, можна було б зробити дещо більший акцент саме на дисципліни професійної підготовки. В програмі достатньо часу виділено на практикум з іноземної мови. Немає відверто застарілих компонент, проте можна було б додати сучасні методи обробки експериментальних даних і прогнозування з використанням методів машинного навчання. Загалом компетентності відповідають рівню магістра, а програмні результати навчання достатньо повно відповідають бажаному рівню підготовки магістра із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». В освітній програмі представлене ресурсне забезпечення, що в цілому покриває потреби підготовки спеціаліста в даній галузі, але слідуючи сучасним трендам хотілося би більше практики студентів на сучасному обладнанні по дослідженню будови і властивостей матеріалів, зокрема масс-спектрометричному.