Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Положення про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру Прикладної фізики
Фізико-технічного інституту
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра прикладної фізики (ПФ) КПІ ім. Ігоря Сікорського (в подальшому «кафедра») є навчально-науковим підрозділом університету і входить до складу фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ).
1.2. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.
1.3. Штатний розпис кафедри ІБ затверджує ректор університету за поданням директора ФТІ.
1.4. Мета утворення кафедри - здійснення цільової підготовки фахівців в області прикладної фізики, наноматеріалів і нанотехнологій, розвиток та забезпечення системи фундаментальних та прикладних досліджень в цих галузях.
1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, Законом України "Про вищу освіту", Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.
1.6. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.
1.7. Це Положення розроблене на підставі типового положення про кафедри університету, затвердженого наказом № 4-137 від 17.06.2015.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

2.1. Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти в галузі прикладної фізики, наноматеріалів та нанотехнологій.
2.2. Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються на кафедрі, через проходження ними практики в установах НАН України та інших організаціях з питомою долею наукомістких досліджень та виробництв згідно з укладеними ФТІ договорами або інших структурних підрозділах ФТІ, що забезпечують відповідну практичну підготовку.
2.3. Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.
2.4. Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
2.5. Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти та науки.
2.6. Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
2.7. Розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри у глобальній мережі Інтернет.
2.8. Організація стажування та підвищення кваліфікації науково- педагогічних та наукових працівників кафедри.

3. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

У сфері освітнього процесу:
3.1. Забезпечення проведення всіх форм навчальних занять, передбачених навчальними планами, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;
3.2. Подання пропозицій ФТІ щодо формування розкладу навчальних занять;
3.3. Забезпечення практичної підготовки в галузі прикладної фізики, наноматеріалів та нанотехнологій;
3.4. Організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;
3.5. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;
3.6. Здійснення кураторства та/або керівницта студентськими науковими гуртками, об’єднаннями, семінарами, лабораторями тощо.
3.7. Здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;
3.8. Організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;
3.9. Призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
3.10. Участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

У сфері методичної діяльності:
3.10. Розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно- логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри;
3.11. Розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;
3.12. Розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти (разом із безпосередніми керівниками робіт);
3.13. Створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри;
3.14. Розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентносте студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;
3.15. Рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри;
3.16. Організація та проведення методичних та наукових семінарів кафедри;
3.17. Забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
3.18. Розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри;
3.19. Участь у розробленні інформаційних пакетів ФТІ.

У сфері наукової та інноваційної діяльності:
3.20. Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до її складу, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності;
3.21. Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва бакалаврами, магістрантами та аспірантами провідних учених університету та академічних інститутів;
3.22. Залучення до виконання НДР бакалаврів та магістрів;
3.23. Організація, проведення та участь в наукових, науково-практичних конференціях та семінарах;
3.24. Участь у розвитку інноваційних структур на базі університету за пріоритетними науковими напрямами кафедри;
3.25. Сприяння науково-педагогічному складу кафедри, докторантам та аспірантам в здійсненні заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансферу технологій і реалізації ліцензійних договорів;
3.26. Участь у конкурсах та виконання міжнародних наукових проектів, програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній;
3.27. Здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science).

У сфері організаційної діяльності:
3.28. Надання пропозицій керівництву ФТІ щодо формування кадрового складу та штатного розпису;
3.29. Організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;
3.30. Налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;
3.31. Сприяння підвищенню кваліфікації співробітників кафедри;
3.32. Організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;
3.32. Підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;
3.33. Організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри;
3.34. Забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп мон україни, спеціалізованих вчених рад;
3.35. Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

У сфері міжнародної діяльності:
3.36. Підготовка проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;
3.37. Ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри та ФТІ;
3.38. Підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;
3.39. Участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;
3.40. Участь в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
3.41. Забезпечення підготовки іноземних студентів в межах дисциплін за спецільностями кафедри;
3.42. Розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах;
3.46. Внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА КАФЕДРИ

4.1. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.
4.2. Осно΀²ні поточні завдання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи.
4.3. До складу Кафедри входять не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.
4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.
4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
4.4. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу ФТІ та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.
4.3. 4.4 Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
4.4. Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, директора ФТІ, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.
4.5. Завідувач кафедри підпорядкований директору ФТІ і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.
4.5. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.
4.6. Кафедра складає штатний розклад у межах фонду оплати праці. Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням директора ФТІ.
4.7. Заміщення посад проферсько-викладацького складу проводиться на конкурсній основі за трудовим договором чи за контрактом, як особливою формою трудового договору.
4.8. Викладачі та науковці кафедри можуть залучатися до наукової чи викладацької роботи за сумісництвом згідно з діючим законодавством.
4.9. Фінансування кафедри ПФ здійснюється в межах коштів ФТІ. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри ІБ може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні ФТІ.
4.10. За кафедрою закріплюється майно та приміщення, в яких організуються навчальні аудиторії, наукові та навчальні лабораторії, кабінети та ін.
4.11. Закріплені за кафедрою майно та приміщення є складовою власності КПІ ім. Ігоря Сікорського, вони не можуть бути вилучені або передані іншим підрозділам без згоди кафедри.
4.12. Кафедра може організовувати філіали в установах, організаціях, підприємствах, залучаючи до їх роботи співробітників кафедри на умовах сумісництва або погодинної оплати.
4.13. Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не суперечать діючому законодавству, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського та Положенню про ФТІ.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

5.1. Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради університету.