Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Аспірантура (Архів)

Аспірантура в КПІ

Відділ аспірантури:

Програма вступного іспиту для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"*2020 р

Програма додаткового вступного випробування для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"* 2020 р

Додаток до програми вступного випробування для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"* 2020р

Порядок вступу у 2020 році

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (2 шт., 1  шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Майбутній аспірант має подати дослідницьку пропозицію вступника яка розглядається на засіданні кафедри (науковому семінарі) та має містити наступні пункти:

 • тема дисертаційного дослідження, ії актуальність, новизна;
 • стан розробки даної тематики у вітчизняній та зарубіжній науці;
 • мета та завдання дослідження;
 • можливі шляхи розв’язання поставлених завдань:
 • наукові досягнення вступника саме за цією темою дисертації (публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва, доповіді на міжнародних конференціях);
 • участь вступника у науковій діяльності кафедр (НДР, інші інноваційні проекти)

За результатами доповіді рекомендується (не рекомендується) вступ до аспірантури та призначається науковий керівник  (зразок витягу

Відділ аспірантури та докторантури повідомляє Вам про необхідність презентувати дослідницьку пропозицію під час сдавання іспиту.

До уваги абітурієнтів! Розпорядження 5.142 від 31.10.16 \"Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії\".

 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів :

 1. за державним замовленням: на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання НТУУ \"КПІ\" або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України( МО та Н України); взаємозобов”язання аспіранта та НТУУ “КПІ” визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу); аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МО таН України).
 2. понад державне замовлення: на підставі контрактів, укладеним між НТУУ “КПІ” та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва); документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника; середня вартість підготовки контрактника уточнюється шорічно і приблизно становить суму 9000 грн. за нвч.рік

Програма вступу до аспірантури на спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали

Умови прийому до аспірантури

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім\'я проректора з наукової роботи. До заяви ( за зразком відділу аспірантури) додаються :

 • анкета (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку ( ів) до диплому (ів) , починаючи з 1 курсу (особи, що закінчили вуз \"з відзнакою\" ксерокопію додатку не подають) ;
 • копія трудової книжки ( в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання В ченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури ( подають тільки випускники 200 7 року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів , завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності . Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров\'я за формою № 0 86-у;
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 2 учнівських зошита або 20 листків паперу (формат А4) ;
 • 2 конверта з маркою ( для іногородніх , які перебуватимуть на початку вересня за межами Києва ).

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів ( приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.

За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).

 • Зарахування до аспірантури – з 15 листопада року.

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 730-1215 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури ( як min за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом на розмір стипендії не впливає.

Особам, які не працювали перед вступом до аспірантури або отримана заробітна плата яких буде менше, ніж 730 грн., стипендія встановлюється на рівні 730 грн. на місяць. Якщо середня заробітна плата за основним місцем роботи перебільшувала 1215 грн. за місяць, стипендія встановлюється на рівні 1215 грн. на місяць.

 • Термін навчання: денна форма – 3 роки; заочна форма –4 роки.

 

Спецiальності аспірантури (старий перелік)

Аспірантура університету проводить підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів з таких спеціальностей

Шифр Назва спеціальності
01 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
01.01.01 Математичний аналіз
01.01.02 Диференціальні рівняння
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична стати­стика
01.02.01 Теоретична механіка
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
01.04.02 Теоретична фізика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 Математичне моделювання та обчислю­вальні методи
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
   
02 ХІМІЧНІ НАУКИ
02.00.01 Неорганічна хімія
02.00.03 Органічна хімія
02.00.04 Фізична хімія
   
  БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.20 Біотехнологія
   
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.03.05 Процеси та машини обробки тиском
05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології
05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки
05.05.01 Машини і процеси поліграфічного виробництва
05.05.06 Гірничі машини
05.09.01 Електричні машини і апарати
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.09.08 Прикладна акустика та звукотехніка
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
05.11.03 Гіроскопи та навігаційні системи
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
05.11.07 Оптичні прилади та системи
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
05.12.07 Антени та пристрої мікрохвильової техніки
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.05 Комп\'ютерні системи та компоненти
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.13.12 Системи автоматизації проектування
05.14.01 Енергетичні системи та комплекси
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки
05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
05.16.01 Металознавство та термічна обробка ме­талів
05.16.04 Ливарне виробництво
05.16.06 Порошкова металургія та композиційні ма­теріали
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.03 Технічна електрохімія
05.17.06 Технологія полімерних та композиційних матеріалів
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметал. ма­теріалів
05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.21 Технологія водоочищення
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія
05.26.01 Охорона праці
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.02 Вакуумна, плазмова та квантова електроніка
   
07 ІСТОРИЧНІ НАУКИ
07.00.01 Історія України
07.00.07 Історія науки і техніки
   
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
   
09 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії
   
12 ЮРИДИЧНІ НАУКИ
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право
   
19 ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
19.00.07 Педагогічна та вікова психологія
21 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
21.06.01 Екологічна безпека
   
22 СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини
   
24 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
24.00.03 Фізична реабілітація

Щорічно співробітниками, випускниками аспірантури та докторантури університету захищається в середньому близько 15 докторських та 70 кандидатських дисертацій.

ВАК

Нормативні документи

Фахові видання

Спец.ради

Відповідно до наказу 5.190 від 29.11.17, для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за денною формою навчання у 2017-18 навчальному році, пропонується провести в наступні терміни:

 • зимову сесію з 02.01.18 по 21.01.18
 • канікули з 22.01.18 по 04.02.18
 • теоретичне навчання за освітньою складовою ОНП з 05.02.18 по 10.06.18
 • звіти аспірантів за виконання наукової складової ОНП з 05.02.18 по 25.02.18

Канд.мінімум

Філософія

Іноземна мова

Спеціальність

Аспіранти

Мєзєнцев Микита Юрійович - науковий керівник к.ф.-м.н. Філін Д.В.

Казмирчук Катерина Анатоліївна - науковий керівник д.т.н. Богорош О.Т.

Марченко Катерина Валеріївна - науковий керівник д.т.н. Богорош О.Т.

Ревуцька Любов Олександрівна - науковий керівник д.ф.-м.н. Стронський А.В.