Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian

Вимоги до кваліфікаційних робіт

Вимоги щодо організації та проведення державної атестації випускників викладені у "Положенні про випускову атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2015 р

Остання редакція положення 2018 року.

Вимоги до змісту магістерської дисертації

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов'язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності. Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення.

Зміст магістерської дисертації передбачає:

  • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об'єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення пробле-ми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
  • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забез-печення;
  • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який вико-ристовується в процесі дослідження;
  • викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
  • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;
  • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

Вимоги до структури та оформлення магістерських дипломних робіт

Вимоги до структури дипломної роботи та магістерської дисертації викладені у пункті 3.6, 3.7 "Положення про ВИПУСКНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ".

Звертаємо на такі моменти:

  • Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю.
  • За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).
  • Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до зві-тів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення)
  • Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень або за допомогою комп'ютерних засобів і має відображати основні положення, які виносяться на захист.