Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Опис спеціальності - Бакалаврат

Портрет випускника

Спеціальність:105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Звання що надається після закінчення: Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

Офіційна тривалість програми: 3 роки і 9 місяців за денною формою навчання - (240 кредитів ECTS)

Вимоги до вступу: Повна загальна середня освіта. За конкурсом

Програма підготовки включає:

 • Теоретичне навчання з дисциплін (241,5 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з прикладної фізики, складає 109 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 76 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів - 55,5 кредитів ECTS. Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Оптоелектроніка (1 кредит ECTS). Проходження навчальної практики: навчальної наукової практики (3 тижні - 4,5 кредити ECTS). Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (1,5 кредитів ECTS). Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Отримані знання та розуміння в результаті навчання:

 • Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, економіки, права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
 • Наступних розділів загальної фізики: механіка, термодинаміка та молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика та ядерна фізика
 • Розділів теоретичної фізики: класичної механіки, теорії поля, квантової механіки, статистичної фізики, фізики суцільних середовищ, фізики твердого тіла
 • Теорії програмування та її використання, принципів об'єктно-орієнтованого програмування
 • Сучасних мов програмування
 • Архітектури сучасних обчислювальних систем
 • Методів математичного моделювання фізичних процесів та сучасних програмних продуктів що при цьому використовуються
 • Моделей та методів математичної фізики
 • Рентгенівських методів дослідження
 • Основ сучасної радіоелектроніки та мікроелектроніки
 • Моделей та методів теорії коливань та хвильових процесів
 • Базові знання з основ метрології
 • Сучасні уявлення у галузі квантової електроніки та оптоелектроніки

Застосування знань і розумінь:

 • Застосовувати методи теоретичної фізики та знання з загальної фізики при побудові моделей фізичних процесів
 • Застосовувати математичні методи при аналізі та моделюванні фізичних процесів різної складності
 • Здійснювати математичну обробку експериментальних даних
 • Розробляти програмне забезпечення керування процесами експериментальних та лабораторних досліджень
 • Здійснювати лабораторні дослідження нових речовин та матеріалів методами спектроскопічного аналізу
 • Розробляти комп'ютерні моделі кристалічної та молекулярної структури речовин використовуючи методи молекулярної динаміки
 • Застосовувати закони симетрії, моделі фізики твердого тіла та законів квантової фізики для аналізу кристалічної будови новітніх матеріалів

Формування суджень:

 • Здатність проводити аналіз прийнятності моделей досліджуваних фізичних явищ та здатність обрання оптимальних методів дослідження фізичних об'єктів, нано-кристалічних та низькорозмірних структур
 • Здатність робити кваліфіковані висновки про фізичні властивості досліджуваних об'єктів на основі фізичних моделей та отриманих експериментальних даних

Академічні права: Навчання за програмою підготовки магістра або спеціаліста

Професійні права: Робота в якості фахівця в області прикладної фізики, нанотехнологій та сучасного матеріалознавства

Навчальний план