Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Теми робіт

Кафедра ПФ проводить науковi дослiдження за напрямками:

Розробка наукових засад технології реакційної пайки компонент електронних пристроїв, що запобігає їх нагріванню.

Керівник: Монастирський Г.Є к.ф.-м.н., доц

Виконавці:

  • Воронов С.О.
  • Іванова В.В.

Студенти:

  • Закусіло Т.М.,
  • Косячкін Є.М.,
  • Оліфер Л.А.,
  • Темченко К.В.
  • Очкан К.О.,
  • Лосяк М.І..

Термін виконання:

2016-2017р.р (держ.реєстрація № 0115U000969)

Опис:

Інтегральний підхід визначення рівня наукомісткості  та високотехнологічності для сфер діяльності та технологій.
Розробка методик аналізу транспортних, механічних та функціональних властивостей паяних з’єднань оптоелектронних компонентів зібраних методом реакційної пайки із допомогою багатошарових фольг Ni-Al. Постановка демонстраційних лабораторних робіт із курсів «Оптоелектроніка», «Термодинаміка та молекулярна фізика», «Атомна фізика»

Фізичні  принципи створення нових елементів оптично-електронних приладів на базі моно- та нанокристалічного карбіду кремнію

Керівник:

проф. Воронов С.О.

Виконавці:

проф. Богорош О.Т.

Термін виконання:

2016-2017р.р. (держ. реєстарція №0115U000209)

Опис:

Отримані результати експериментальних досліджень становлять основу для розробки приладів на основі карбіду кремнію, які використовують явища у великих електричних полях. Ці прилади є незамінними для жорстких умов експлуатації, мають надзвичайно високу стабільність та довговічність. Удосконалено та розроблено наступні курси лекцій: «Локальні методи дослідження» - додано нову частину – Термо-і томографія;
До навчального курсу «Нові речовини і матеріали» - додано новий розділ з опіру матеріалів;
До курсу «Фізика живих систем» - додано новий розділ з біомеханіки блокуючого металополімерного остеосинтезу.

Результати виконання теми:

Видано розділ монографії, видано навчальних посібників  -3, опубліковано 4 статі, зроблено 3 доповіді на конференціях. Захищено – 2-магістерськи роботи.
Підготовлено нові лекции по курсу
«Нові матеріали і речовини»

 

   1.Розробка неохолоджуваних матричних перетворювачiв IЧ дiапазону, наноструктур багатоелементних гiбридних пiроприймачiв (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
   2.Дослiдження в галузi наукового приладобудування, оптоелектронних приладiв на основi нових напiвропiдникових матерiалах (Керiвник - чл.-кор. НАН України Сизов Ф.Ф.).
   3.Проведення фундаментальних та прикладних дослiджень з найактуальнiших питань науки й технiки, що спрямованi на розв'язання проблем народного господарства в тiсному зв'язку з навчальним процесом (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
   4.Фiзичнi дослiдження в галузi бiофiзики та фiзiологiї людини (Керiвник - академiк НАН України Костюк П.Г.).

Лабораторiя "Методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї" проводить науковi дослiдження за темами:

   1.Розробка нового поколiння екологiчно чистих реверсивних електрофотографiчних i електрографiчних матерiалiв з термопластичним проявленням для оперативної реєстрацiї iнформацiї в аналоговiй, числовiй та голографiчнiй формi, а також для обробки та представлення iнформацiї в реальному часi.
   2.Створення дiагностичних систем теплового неруйнуючого контролю, а також нового поколiння теплових приймачiв (пiроприймачiв, пiроматриць) для використання в системах екологiчного монiторингу, виявлення об'єктiв теплового й хiмiчного забруднення, проведення ефективного контролю енергозбереження на промислових пiдприємствах, об'єктiв енергетичного комплексу, контролю втрат у тепломережах в комунальному господарствi, виявлення аварiйних ситуацiй в металургiї, на транспортi.
   3.Аналiз i комп'ютерна обробка тепловiзiйних зображень з метою полiпшення їх сприймання й пiдвищення ефективностi процесу виявлення необхiдної iнформацiї про об'єкт дослiдження.