Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

БібліотекаЛітература наявна в фонді науково-технічної бібліотеки ім. Денисенко (КПІ)

Математичне моделювання систем і процесів

 • Математичне моделювання інформаційних систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань 12 "Інформаційні технології", 15 "Автоматизація та приладобудування", 17 "Електроніка та телекомунікації" / І.І. Обод, І.В. Свид, І.В. Рубан, Г.Е. Заволодько ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 269 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Математичне і комп'ютерне моделювання процесів і систем Апроксимація сигналів із застосуванням системи Mathematica : навч. посіб. / В.В. Васильєв, Л.О. Сімак ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетике им. Г.Е. Пухова. - К. : НАН Украині, 2007. - 127 с. (1 примірник)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичне моделювання фізичних процесів" : Для студентів спец. "Систем. аналіз і управління" / уклад. Р. Ц. Оганесян. - К. : НТУУ "КПІ", 1998. - 61 с. (7 примірників)
 • Математичне моделювання систем : навчальний посібник для студентів спеціальностей "Комп'ютерна інженерія", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, І.В. Свид ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 267 сторінок : рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Моделювання систем : навчальний посібник / А.О. Антонюк ; Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. - 411 сторінок : таблиці. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ" ; том 53) (1 примірник)
 • Моделювання складних систем : навчальний посібник / Я.І. Виклюк, Р.М. Камінський, В.В. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 403 сторінки : портрети, рисунки, таблиці. - (Серія "Комп'ютинґ" / за загальною редакцією В.В. Пасічника) (2 примірника)
 • Моделювання та ідентифікація складних систем : монографія / В.Ф. Губарев ; Національна академія наук України, Державне космічне агентство України, Інститут космічних досліджень. - Київ : Наукова думка, 2019. - 246 сторінок : рисунки, таблиці. - (Проект "Наукова книга"Wink (5 примірників)
 • Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О.П. Чорний [та ін.] ; загальна редакція : О.П. Чорний. - Кременчук : О.В. Щербатих, 2016. - 232 с. : іл., табл. (7 примірників)

Квантова хімія і квантово-механічні методи обчислень

 • Квантова хімія : підручник / П.Є. Стрижак ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 457, [1] c. : іл. (3 примірника)
 • Квантова хімія : підручник для студ. хімічн. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2009. - 479 с. (3 примірники)
 • Квантова хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Слєта, В. В. Іванов. - Харків : Гімназія, 2008. - 443 с. (52 примірники)
 • Квантова механіка та квантова хімія : Навч. посіб. до практичних занять/ Укл. В.В. Нечипорук, А.О. Федоров, І.В. Берлади та ін. ; Чернівецький нац. ун-т. - Чернівці : Рута, 2005. - 76 с. (1 примірник)

Локальні методи досліджень

 • Локальні методи досліджень [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Загородній ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 323 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях) :навчальний посібник /В.Ю. Медвідь, Ю.І. Данько, І.І. Коблянська.Суми :Університетська книга,2020.218 сторінок :рисунки, таблиці, схеми. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "101 Екологія" /Ю.В. Носачова, О.І. Іваненко, Я.В. Радовенчик ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".Київ :Видавничий дім "Кондор",2020.128 сторінок :рисунки, таблиці. (10 примірників)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /В.К. Бабайлов ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.Харків :О.В. Бровін,2019.148 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Методи досліджень та випробування високомолекулярних сполук :навчальний посібник /М.Ф. Буллер, В.А. Роботько ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет, Шосткинський інститут.Суми :Сумський державний університет,2019.133 сторінки (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /М.В. Корягін, М.Ю. Чік.Видання друге, доповнене і перероблене.Київ :Алерта,2019.490 сторінок :рисунки, таблиці, схеми. (1 примірник)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Кишенько В.Д. ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологійиїв :Видавництво Ліра-К,2019.-351 сторінка :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /І.Ш. Невлюдов, Ю.М. Олександров, А.О. Андрусевич, О.О. Чала ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки.Харків :А.М. Панов,2019.390 сторінок.рисунки, таблиці, портрети. (1 примірник)
 • наукового дослідження :навчальний посібник /В.О. Вихрущ, Ю.М. Козловський, Л.І. Ковальчук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2018.327 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)
 • Методологія і принципи наукових досліджень :навчальний посібник /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк ; Міністерство освіти інаук України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2018.87 сторінок:рисунок, таблиці. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :навчальний посібник /Я.Б. Волянська, С.М. Волянський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова.Миколаїв :Іліон,2017.216 с. (1 примірник)
 • Методологія і організація наукових досліджень :навчальний посібник /П.М. Григорук, Н.А. Хрущ ; Хмельницький національний університет.Київ :Кондор,2017.205 с. (2 примірника)
 • Організація та методологія наукових досліджень :навчальний посібник /О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань.Харків :Право,2017.446 с. (1 примірник)
 • Методологія наукових досліджень :навчальний посібник /В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, В.К. Демидов ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.Ніжин :НДУ імені Миколи Гоголя,2017.236 с. :іл., схеми. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник /В.Т. Надикто ; Міністерство освіти і науки України, Таврійський державний агротехнологічний університет.Херсон :ОЛДІ-ПЛЮС,2017.268 с. (5 примірників)
 • Методологія наукових досліджень :навч. посіб. /Є. К. Шишкіна, О. О. Носирєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т".Харків :Діса плюс,2014.200 с. :рис., табл. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :[навчальний посібник] /О.В. Захаркевич, Г.С. Швець, О.М. Сарана.Хмельницький :ХНУ,2013.223 с. :іл., схеми, табл. (1 примірник)
 • Методика наукових досліджень :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.К. Ткаченко, В.Л. Рудніцький, А.В. Зіновчук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет імені Івана Франка.Житомир :Видавництво ЖДУ ім. І. Франка,2012.151 с. :іл. (1 примірник)
 • Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації :навчальний посібник /А.Ю. Берко [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; Міністерство освіти і науки України.Львів :Новий світ-2000,2012.282 с. :іл. (2 примірника)
 • Методологія та організація наукових досліджень :підручник /С.М. Головань [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля.Луганськ,2011.332 с. (1 примірник)
 • Методологія та основи наукових досліджень[Електронний ресурс] :навчально-методичний посібник /Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ; укладач уклад. Л. М. Захарова.Київ :НТУУ «КПІ»,2011.118 с.
 • Організація, методи та викладення результатів наукових досліджень :навч.-метод. посіб. /В.Д. Мигаль ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т.Харків :ХНАДУ,2009.273 с. :іл. (1 примірник)
 • Основи наукових досліджень :підручник для студентів хіміко-технологічних та біотехнологічних спеціальностей вищих навчальних закладів /В.Л. Чумак, С.В. Іванов, М.Р. Максимюк.Київ :НАУ-друк,2009.304 с. (12 примірників)

Нелінійна оптика та лазерна фізика

 • Експериментальна лазерна фізика : підручник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Григорук, А.І. Іванісік, П.А. Коротков. - Київ : [ВІПОЛ], 2004. - 300 с. (1 примірник)
 • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (1 примірник)
 • Експериментальна лазерна оптика : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Григорук, А. І. Іванісік, П. А. Коротков ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2007. - 383 с. (2 примірники)
 • Лазерна спектроскопія : навчальний посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 263 сторінки : рисунки. (2 примірники)
 • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (14 примірників)
 • Взаємозв'язок поляризаційних і кореляційних властивостей оптичних полів : монографія / К.Ю. Зенкова ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. - 166 с. : іл. (1 примірник)
 • Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. для студ. фізичних спец. ун-тів / [В. Ф. Коваленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2012. - 447 с. (4 примірники)
 • Загальний курс фізики : Т. 3. Оптика. Квантова фізика / у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук ; за ред І. М. Кучерука. - Київ : Техніка, 1999. - 520 с. (1350 примірники)

Практикум з іншомовного наукового спілкування

 • English for Specific Purposes. Information Technologies & Security : textbook : in III parts = Англійська мова професійного спрямування. Інформаційні технології та безпека : навчальний посібник : у трьох частинах / O.S. Synekop ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnis Institute". - Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnis Institute, 2020. - частини : рисунки, таблиці. (3 примірники)
 • Ділова французька мова. Francais des Affaires : навчальний посібник для всіх спеціальностей / Наталія Демчук, Валентина Міщенко ; Львівська комерційна академія. - Львів : Новий Світ - 2000, 2019. - 224 сторінки : ілюстрації. (2 примірники)
 • Вступ до німецької мови професійного спрямування = Einführung in das berufsbezogene Deutsche : навчальний посібник для студентів технічних факультетів (рівень B1+) / В.А. Котвицька, О.О. Беззубова, О.А. Лазебна ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 188 с. (5 примірників)
 • Англійська мова для науки і техніки = English for Science and Technology : навч. посіб. : у 4 ч. / О.С. Синекоп, О.А. Ярмоленко, О.М. Медкова ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ". - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 4 частини. (7 примірників)
 • Німецька мова професійного спрямування для науковців : навч. посіб. для магістрів та аспірантів немовних фак-тів / Г.Л. Лисенко, О.О. Туришева, З.В. Чепурна ; М-во освіти і науки України, НТУУ "КПІ" - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 191 с. (10 примірників)
 • Англійська мова. Англійська мова професійного спрямування. Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1-6 курсів Фізико-технічного інституту до виконання комплексних контрольних робіт / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ; укладачі Д. С. Приходько, О. О. Клименко, О. М. Медкова [та ін.]. - Київ : НТУУ «КПІ», 2013. - 155 с.
 • Саєнко, Наталія Семенівна.   Англійська мова для науковців : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Н.С. Саєнко, О.Е. Собецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ". - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 200 с. (11 примірники)
 • Французька мова професійного спрямування для студ. IV курсів технічних спеціальностей : Навч.-метод. посіб. / І.С. Полюк ; НТУУ "КРІ". - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 44 с. (10 примірників)
 • Англійська мова для науковців / О. М. Ільченко. - Київ : КоДр, 1996. - 241 с. (20 примірників)

Технологія і застосування наноструктур

 • Наноматеріалознавств: підручник / Є.Г Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько.Перше видання, стереотипне.Херсон :Олді-плюс,2018.550 сторінок (5 примірників)
 • Наноматеріалознавство і нанотехнології :навчальний посібник / А.І. Кондир; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.450 с. (6 примірників)
 • Вимірювання у нанотехнологіях :методи і засоби : навчальний посібник /П.Р. Гамула [та ін.] ; за редакцією Б.І. Стадника ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.186 с. (6 примірників)
 • Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах /Є.Ф. Венгер, О. Ю. Семчук, О. О. Гаврилюк ; Національна академія наук України, Інститут фізики напівпроводників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.Київ :Академперіодика,2016.236 с. (1 примірник)
 • Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки :посібник /М. Ткач, Ю.О. Сеті, О.М. Войцехівська ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.Чернівці :Книги- XXI,2015.386 с. (1 примірник)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2014.527 с. (28 примірники)
 • Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка :навчальний посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Мікро-та наноелектроніка" /Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, Ю.І. Якименко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".Київ :НТУУ "КПІ",2012.299 с. (27 примірники)
 • Фізичне матеріалознавство :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2011. (14 примірників)
 • Наноструктури та нанотехнології :навч. посіб. для студентів ВНЗ /О. М. Назаров, М. М. Нищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т.Київ :НАУ,2012.248 с. (5 примірників)
 • Нанотехнології і наноструктури :навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" /Д. М. Заячук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка",2009.580 с. (2 примірники)
 • Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах /В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля.Київ :Академперіодика,2001.180 с. (3 примірники)
 • Нано- і мікротехнології в приладобудуванні :монографія /М.Д. Гераїмчук, І.М. Гераїмчук ; НТУУ "КПІ".Київ :ЕКМА,2008.90 с. (22 примірники)
 • Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей :монография /[В.В. Головко, В.Д. Кузнєцов, С.К. Фомічов, П.І. Лобода] ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2016.238 с. (12 примірники)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ". Київ :НТУУ "КПІ",2014. 527 с. (28 примірники)

Фізична кінетика та нерівноважна термодинаміка

 • Загальний курс фізики :у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти /І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик ; за ред. І.М. Кучерука.2-ге вид., випр.Київ :Техніка,2007.Т.1 :Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. --2007. -- 532 с., іл. (14 примірників)
 • Курс фізики :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : підручник для студентів вищих навчальних закладів /М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за редакцією М.О. Галущака ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2012.612 с. (1 примірник)
 • Фізика :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації /В.Ф. Дмитрієва.Київ :Техніка,2008.644, [1] с. :іл. (2 примірники)
 • Фізика :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм, оптика, елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : підручник для вищих техн. навч. закладів /А.М. Король, М.В. Андріяшик.Київ :Фірма "ІНКОС" ;Центр навчальної літератури,2006.342 с. :іл. (1 примірник)
 • Курс фізики :навчальний підручник /[І.Р. Зачек та ін.] ; за ред. І.Є. Лопатинського.Львів :Бескид Біт,2002.376 с.Фізика для інженерів (36 примірники)
 • Молекулярна фізика. Фізичний практикум :навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів /О.Т. Шиманська ; Національний університет "Києво-Могилянська академія".Львів:іл., схеми. (13 примірників)
 • Загальні основи фізики :у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. технолог. спец. вищ. закл. освіти /І.Г. Богацька [та ін.] ; за ред. Д.Б. Головка, Ю.Л. Ментковського.Київ :Либідь,1998.Кн. 1 :Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. --1998. -- 192 с. (120 примірників)
 • Дидактичні матеріали. Молекулярна фізика і термодинаміка :навчальний посібник для вищих педагогічних та загальноосвітніх навчальних закладів /В.Д. Сиротюк, Г.В. Касянова, С.П. Стецик.Молекулярна фізика і термодинамікаКиїв :ОЛДІ-ПЛЮС,2018.197 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)