Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Науково-дослідна практика

Науково-дослідна практика є одним з елементів освітньо-наукових програм підготовки магістрів-науковців. Метою науково-дослідної практики є систематизація, розширення й закріплення професійних знань, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, надбання й розвиток досвіду самостійної науково-дослідної роботи.

Основним завданням практики є набуття досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання дисертації.

Під час науково-дослідної практики студент повинен вивчити:

 • патентні та літературні джерела з розроблювальної теми з метою їх використання при виконанні дипломної роботи;
 • методи дослідження й проведення експериментальних робіт;
 • правила експлуатації дослідницького обладнання;
 • методи аналізу та обробки експериментальних даних;
 • інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що відносяться до професійної сфери;
 • вимоги до оформлення наукової документації;

виконати:

 • аналіз, систематизацію й узагальнення науково-технічної інформації з теми досліджень;
 • теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань;
 • аналіз вірогідності отриманих результатів;
 • порівняння результатів дослідженнь з вітчизняними й закордонними роботами;
 • аналіз наукової й практичної значимості отриманих результатів досліджень.

Вибір місця науково-дослідної практики й змісту робіт визначається необхідністю ознайомлення студента з діяльністю підприємств, організацій, наукових установ, що здійснюють роботи й проводять дослідження з напрямку вибраної теми.

Науково-дослідна практика здійснюється у формі проведення реального дослідницького проекту, що виконується студентом у рамках затвердженої теми наукового дослідження й теми дисертації з урахуванням інтересів і можливостей підрозділів, у яких вона проводиться. Практика проводиться відповідно до програми науково-дослідної практики та індивідуальної програми практики, складеної студентом разом з науковим керівником. Керівництво науково-дослідною практикою здійснює науковий керівник.

Робота студентів  у період практики організовується відповідно до логічної послідовності роботи над дисертацією: вибір теми, визначення проблеми, об’єкта й предмета дослідження; формулювання мети й завдань дослідження; теоретичний аналіз літератури й досліджень по проблемі, підбір необхідних джерел за темою (патентні матеріали, наукові звіти, технічна документація тощо); складання бібліографії; формулювання робочої гіпотези; вибір бази проведення дослідження; визначення комплексу методів дослідження; проведення експерименту; аналіз експериментальних даних; оформлення результатів дослідження.

Очікувані результати від науково-дослідної практики наступні:

 • знання основних положень методології наукового дослідження й уміння застосувати їх при роботі над обраною темою магістерської дисертації;
 • уміння використати сучасні методи збору, аналізу й обробки наукової інформації;
 • уміння викласти наукові знання з проблеми дослідження у вигляді звітів, публікацій доповідей.