Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Аспірантура


Вступ на освітній рівень доктор філософії


Кафедра прикладної фізики готує за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році для здобуття ступеня доктора філософії

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.  

Дата проведення іспиту

Час

Місце проведення

Додаткове вступне випробування

29 серпня 2022 року

14-30

ауд. 207-11 к.

Вступний іспит із спеціальності

6 вересня 2022 року

14-30

ауд. 207-11 к.

 

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених правилами прийому.

 

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 р. відбудеться

 • з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року
 • з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу для ФТІ пропонується такий графік подання документів:*

 • з 30.05.2022 р. по 03.06.2022 р.

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 16.05.2022 р.  по 15.07.2022 р.

 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора ;
 • анкета;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради ФТІ про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

 

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 16 травня 2022 року шляхом заповнення даної Google-форми: https://forms.gle/BWH2t4K8SH93MLfs8

 

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі терміни:

 

Початок прийому заяв та документів

16 травня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 липня 2022 року

Строки проведення вступних випробувань

26 серпня 2022 року –

09 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

12 вересня 2022 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

14 вересня 2022 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 15 вересня 2022 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

20 вересня 2022 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 22 вересня 2022 року

У разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії таких документів:

 • Паспорт або документа, що засвідчує особу. 
 • Диплом та додаток до нього.
 • Реєстраційний номер облікової картки  платника податків.
 • Військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних.

Копія вважається завіреною при наявності на ній запису зробленого від руки «Копія вірна. Дата , Підпис». 

Пакет документів надіслати в електронному вигляді за будь-якою з адрес: aspirantura@kpi.ua, aspirantura.kpi@gmail.com


Більш докладна інформація на відповідній сторінці відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського


Відділ аспірантури:


Про аспірантуру


Підготовка в аспірантурі здійснюється:

1) за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи відповідно до встановлених термінів.

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії проводяться відповідно до Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.
 • особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 7264 грн.


Термін навчання: денна форма – 4 роки.