Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Фізика горіння

Викладає: доц. Пономаренко Сергій Миколайович
Дисципліна “Фізика горіння” входить до циклу професійної та практичної підготовки. Програма орієнтована на студентів, які навчаються за спеціальністю “105 Прикладна фізика та наноматеріали”.

Дисципліна знайомть студентів з науковими уявленнями про горіння, теоріями теплового і ланцюгового вибуху, запалювання та розповсюдження полум’я, детонації і ударних хвиль; вивчення умов виникнення і поширення горіння, умов переходу горіння у вибух, параметрів горіння газів, рідин і твердих горючих матеріалів; оволодіння методами розрахунку об’єму і складу продуктів горіння, теплоти і температури горіння.

Метою навчальної дисципліни є

 • отримання професійних знань в області законів горіння потоку для розрахунку параметрів процесу в елементах енергетичного устаткування;
 • отримання професійних знань в області перетворення теплової енергії в механічну, визначення умов горіння та їх оптимізацію для  конструювання та експлуантації енергетичних установок.

Основні завдання навчальної дисципліни. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 • знань  про процеси горіння, теорії теплового і ланцюгового вибуху, запалювання та розповсюдження полум’я, детонації і ударних хвиль; умов виникнення і поширення горіння, умов переходу горіння у вибух, параметрів горіння газів, рідин і твердих горючих матеріалів; методів розрахунку об’єму і складу продуктів горіння, теплоти і температури горіння.
 • умінь ставити, аналізувати та розв’язувати задачі теорії горіння; проводити дослідження процесів горіння в об’єктах енергетичних систем, включаючи експериментальні установки, новітні джерела енергії тощо, без чого неможливе їх проектування та експлуатація.
 • досвід аналітичного, чисельне таекспериментального дослідження параметрів процесу горіння для розрахунків і проектування раціональних конструкцій об’єктів нової техніки, а також лабораторних установок для фізичних досліджень;

Робоча програма дисципліни (Силабус)


Графік проведення занять

Лекції/Практичні: Середа 12:20 – 13:55

Сторінка дисципліни:

 1. Google ClassRoom: https://classroom.google.com/c/MTUzMzA1ODEzNDEz
 2. Moodle: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1264

 

Лекції:

1. Вступ до фізики горіння

Елементи хімічної фізики горіння

2. Фізика хімічних реакцій

3. Термодинаміка хімічних реакцій (Хімічна термодинаміка)

4. Кінетика хімічних реакцій.

5. Ланцюгові реакції. Горіння водню та вуглецю

Темломасоперенос в процесах горіння

6. Масообмін в процесах горіння. Випаровування краплі рідини.

7. Енергообмін в процесах горяння.  Горіння краплі рідини.

9. Поширення ламінарного полум’я в газофазних сумішах. Нормальна швидкість горіння.

10. Горіння ламінарного струменя. Турбулентне горіння.

 Література:

1. Пономаренко, С. М. Основи фізики горіння: навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; НТУУ «КПІ» – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 85 c. – Бібліогр.: с. 84–85.

2.  Law C. K. — Combustion physics. — CUP, 2006. — 742 p. — ISBN 9780521870528.
3. Turns R. S. — An Introduction to Combustion : Concepts and
Applications. — 3rd ed. — New York : McGaraw-Hill, 2012. — 754 p. — ISBN 978-0-07-338019-3.
4. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. — Теоретическая физика. — В 10 т. Том VI. Гидродинамика. — 5-е. — М. : Физматлит, 2000. — 731 с.
5. Сполдинг Д. Б. — Горение и массообмен. /. — Пер. Р. Н. Гизатуллин, В. И. Ягодкин. — М. : Машиностроение, 1985. — 237 с.
6. Фукс Н. А. — Испарение и рост капель в газообразной среде. — М. : Издательство АН СССР, 1958. — 93 с.

За результатами вивчення дисципліни, студенти пишуть статті на конференцію, захищають бакалаврські та магістерські роботи:

Виступи на конференції

 1. Чорний, А. П. Вплив закрутки потоку на утворення оксидiв азоту / А. П. Чорний, С. Г. Кобзар, С. М. Пономаренко // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Фiзика енергетичних систем», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 136-138. – Бібліогр.: 2 назви.
 2. Чорний, А. П. Вплив стадiйного спалювання метану на утворення оксидiв азоту / А. П. Чорний, С. Г. Кобзар, С. М. Пономаренко // XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2017. – С. 110-112. – Бібліогр.: 4 назви.
 3. Чорний, А. П. Вплив стадiйного спалювання метану на утворення оксидiв азоту / А. П. Чорний, С. Г. Кобзар, С. М. Пономаренко // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 106-108. – Бібліогр.: 4 назви.
 4. Бурлака, А. О. Моделювання процесу горiння метану в мiкроканалi / А. О. Бурлака, С. М. Пономаренко // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 76-78. – Бібліогр.: 8 назв.
 5. Бурлака, А. О. Оцiнка критичного значення дiаметру гасiння в мiкроканалi / А. О. Бурлака, С. М. Пономаренко // XVII Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» (Україна, м. Київ, 25-26 квiтня 2019 р.) : матерiали конференцiї. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 70–71. – Бібліогр.: 8 назв.
 6. Полванов, Б. М. Вплив розмiру вугiльних частинок на процес їх горiння у сумiшi метану та повiтря / Б. М. Полванов, С. М. Пономаренко, С. Г. Кобзар // XVII Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» (Україна, м. Київ, 25-26 квiтня 2019 р.) : матерiали конференцiї. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 86–89. – Бібліогр.: 7 назв.

Бакалаврські та магістерські роботи

 1. Чорний, А. П.  Фізичні умови спалювання метану та їх застосування в теплоенергетичних установках/бакалаврська робота. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Чорний Андрій Петрович. – Київ, 2016.
 2. Чорний, А. П. Вплив стадійної подачі повітря при спалюванні метану на процес утворення оксидів азоту : магістерська дис. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Чорний Андрій Петрович. – Київ, 2018. – 81 с.
 3. Бурлака А.О. Моделювання процесу горіння суміші метану і кисню в мікро каналі/бакалаврська робота. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Бурлака Анастасія Олегівна. – Київ, 2017.
 4. Бурлака А.О. Моделювання процесу горіння суміші метану і кисню в мікро каналі/ магістерська дис. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Бурлака Анастасія Олегівна. – Київ, 2017.
 5. Полванов Б.М. Вплив розміру вугільних частинок на процес їх горіння у метаноповітряній суміші//бакалаврська робота. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Полванов Богдан Мирославович. – Київ, 2018.