Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Опис спеціальності - Магістратура

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Освітньо-наукова програма магістра прикладної фізики 2020 рік (pdf).

 

Портрет випускника

 • Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Звання: Професіонал в галузі фізичних, математичних та технічних наук
 • Офіційна тривалість програми: 1 рік та 10 місяців за денною формою навчання - (120 кредитів ECTS)
 • Вимоги до вступу: Диплом бакалавра. За конкурсом
 • Програма підготовки включає: Теоретичне навчання з дисциплін (90,5 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з прикладної фізики, складає 33 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 39,5 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів - 18 кредитів ECTS.

  Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Фізика плазми (1 кредит ECTS).

  Проходження науково дослідної практики (6 кредитів ECTS).

  Виконання кваліфікаційної роботи магістра (22,5 кредитів ECTS).

  Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик.

 • Набуті знання та розуміння:

  " Наступних розділів загальної фізики: механіка, термодинаміка та молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика та ядерна фізика

  " Методів теоретичної фізики: класичної механіки, теорії поля, квантової механіки, фізики твердого тіла, фізики суцільних середовищ, статистичної фізики, фізики плазми

  " Теорії програмування та її використання, принципів об'єктно-орієнтованого програмування

  " Сучасних мов програмування та архітектури обчислювальних систем

  " Методів математичного моделювання фізичних процесів та сучасних програмних продуктів що при цьому використовуються

  " Моделей та методів математичної фізики

  " Основ патентознавства та захисту авторського права

  " Основ сучасної радіоелектроніки та мікроелектроніки

  " Моделей та методів теорії коливань та хвильових процесів

  " Базові знання з основ метрології

  " Основи теорії рентгеноспектрального та рентгеноструктурного аналізу, інших локальних методів дослідження речовин

  " Сучасні уявлення у галузі квантової електроніки, оптоелектроніки та нелінійної оптики

  " Методів синергетики та законів фізики невпорядкованих систем

  " Базові уявлення про закономірності у розвитку сучасного фізичного матеріалознавства, технології створення нано- та низькорозмірних структур

 • Застосування знань і розумінь:

  " Застосовувати методи теоретичної фізики та знання з загальної фізики при побудові моделей фізичних процесів

  " Застосовувати математичні методи при аналізі та моделюванні фізичних процесів різної складності

  " Здійснювати математичну обробку експериментальних даних

  " Розробляти програмне забезпечення керування процесами експериментальних та лабораторних досліджень

  " Здійснювати лабораторні дослідження нових речовин та матеріалів методами спектроскопічного аналізу

 • Формування суджень:

  " Здатність проводити аналіз прийнятності моделей досліджуваних фізичних явищ та здатність обрання оптимальних методів дослідження фізичних об'єктів, нано-кристалічних та низькорозмірних структур

  " Здатність робити кваліфіковані висновки про фізичні властивості досліджуваних об'єктів на основі фізичних моделей та отриманих експериментальних даних

 • Академічні права: Вступ до аспірантури
 • Професійні права: Робота в якості наукового співробітника в області прикладної фізики, нанотехнологій, сучасного матеріалознавства