Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Опис спеціальності - Магістратура

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Освітньо-наукова програма магістра прикладної фізики 2020 рік (pdf).

 

Портрет випускника

 • Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Звання: Професіонал в галузі фізичних, математичних та технічних наук
 • Офіційна тривалість програми: 1 рік та 10 місяців за денною формою навчання - (120 кредитів ECTS)
 • Вимоги до вступу: Диплом бакалавра. За конкурсом
 • Програма підготовки включає: Теоретичне навчання з дисциплін (90,5 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з прикладної фізики, складає 33 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 39,5 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів - 18 кредитів ECTS.

  Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Фізика плазми (1 кредит ECTS).

  Проходження науково дослідної практики (6 кредитів ECTS).

  Виконання кваліфікаційної роботи магістра (22,5 кредитів ECTS).

  Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик.

 • Набуті знання та розуміння:

  " Наступних розділів загальної фізики: механіка, термодинаміка та молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика та ядерна фізика

  " Методів теоретичної фізики: класичної механіки, теорії поля, квантової механіки, фізики твердого тіла, фізики суцільних середовищ, статистичної фізики, фізики плазми

  " Теорії програмування та її використання, принципів об'єктно-орієнтованого програмування

  " Сучасних мов програмування та архітектури обчислювальних систем

  " Методів математичного моделювання фізичних процесів та сучасних програмних продуктів що при цьому використовуються

  " Моделей та методів математичної фізики

  " Основ патентознавства та захисту авторського права

  " Основ сучасної радіоелектроніки та мікроелектроніки

  " Моделей та методів теорії коливань та хвильових процесів

  " Базові знання з основ метрології

  " Основи теорії рентгеноспектрального та рентгеноструктурного аналізу, інших локальних методів дослідження речовин

  " Сучасні уявлення у галузі квантової електроніки, оптоелектроніки та нелінійної оптики

  " Методів синергетики та законів фізики невпорядкованих систем

  " Базові уявлення про закономірності у розвитку сучасного фізичного матеріалознавства, технології створення нано- та низькорозмірних структур

 • Застосування знань і розумінь:

  " Застосовувати методи теоретичної фізики та знання з загальної фізики при побудові моделей фізичних процесів

  " Застосовувати математичні методи при аналізі та моделюванні фізичних процесів різної складності

  " Здійснювати математичну обробку експериментальних даних

  " Розробляти програмне забезпечення керування процесами експериментальних та лабораторних досліджень

  " Здійснювати лабораторні дослідження нових речовин та матеріалів методами спектроскопічного аналізу

 • Формування суджень:

  " Здатність проводити аналіз прийнятності моделей досліджуваних фізичних явищ та здатність обрання оптимальних методів дослідження фізичних об'єктів, нано-кристалічних та низькорозмірних структур

  " Здатність робити кваліфіковані висновки про фізичні властивості досліджуваних об'єктів на основі фізичних моделей та отриманих експериментальних даних

 • Академічні права: Вступ до аспірантури
 • Професійні права: Робота в якості наукового співробітника в області прикладної фізики, нанотехнологій, сучасного матеріалознавства