Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Освітні компоненти

Бакалаврат


Цикл загальної підготовки


ЗО1. Математичний аналіз
ЗО2. Алгебра та геометрія
ЗО3. Механіка
ЗО4. Термодинаміка та молекулярна фізика
ЗО5. Диференціальні рівняння (силабус pdf 2021-22, Гугл диск
ЗО6.
Електрика та магнетизм
ЗО7. Оптика
ЗО8. Атомна фізика
ЗО9. Українська мова за професійним спрямуванням
ЗО10. Історія науки та техніки
ЗО11. Фізичне виховання
ЗО12. Іноземна мова
ЗО13. Екологія
ЗО14. Філософські основи наукового пізнання
ЗО15. Основи економіки
ЗО16. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ЗО17. Іноземна мова професійного спрямування
ЗО18. Права і свободи людини


Цикл професійної підготовки


ПО1. Хімія
ПО2. Програмування
ПО3. Комп'ютерна графіка
ПО4. Введення в спеціальність
ПО5. Тензорний аналіз (силабус pdf 2021-22, Гугл диск
ПО6. Теорія функції комплексної змінної
ПО7. Методи аналізу і обробки експериментів
ПО8. Класична механіка (силабус
pdf 2021-22, Гугл-диск
ПО9. Рівняння математичної фізики
ПО10. Теорія ймовірності та математична статистика
ПО11. Випадкові процеси
ПО12. Ядерна фізика
ПО13. Теорія поля
ПО14. Електродинаміка суцільних середовищ
ПО15. Коливання та хвилі
ПО16. Квантова механіка
ПО17. Статистична радіофізика та оптика
ПО18. Статистична фізика
ПО19. Фізика твердого тіла
ПО20.
Міждисциплінарна курсова робота
ПО21. Лабораторно-дослідницький практикум
ПО22. Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи
ПО23. Переддипломна практика
ПО24. Дипломне проектування


Магістратура


Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство
ЗО 2 Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
ЗО 3 Практикум з іншомовного наукового спілкування
ЗО 4 Навчальна дисципліна з менеджменту
ЗО 5 Навчальна дисципліна з педагогіки
ЗО 6 Локальні методи досліджень
ЗО 7 Математичне моделювання систем і процесів

Цикл професійної підготовки

ПО 1 Квантова хімія і квантово-механічні методи обчислення
ПО 2 Нелінійна оптика
ПО 3 Технологія і застосування наноструктур
ПО 4 Фізична кінетика
ПО 5 Нові речовини і матеріали для наукоємних технологій
ПО 6 Самоорганізація відкритих систем

Дослідницький (науковий ) компонент

ПО 7 Наукова робота за темою магістерської дисертації
ПО 8 Наково-дослідна практика
ПО 9 Робота над магістерською дисертацією та захист

Вибіркові компоненти ОП. Цикл професійної підготовки


ПВ 1 Освітня компонента 1 Ф-каталогу
 1. Фізика горіння
 2. Спецглави фізичного матеріалознавства
 3. Основи анатомії і фізіології людини

ПВ 2 Освітня компонента 2 Ф-каталогу

 1. Спецглави теорії теплообміну
 2. Фізика невпорядкованих систем
 3. Методи дослідження збудливих мембран

ПВ 3 Освітня компонента 3 Ф-каталогу

 1. Фізика плазми
 2. Біофізика мембранних структур

ПВ 4 Освітня компонента 4 Ф-каталогу

 1. Фізика Суцільних Середовищ
 2. Газодинаміка
 3. Біохімія клітинних процесів

ПВ 5 Освітня компонента 5 Ф-каталогу

 1. Експериментальні дослідницькі установки
 2. Фізика та хімія поверхні
 3. Біофізика синаптичної передачі

ПВ 6 Освітня компонента 6 Ф-каталогу

 1. Новітні джерела енергії
 2. Оптика і фотоніка

ПВ 7 Освітня компонента 7 Ф-каталогу

 1. Основи теорії примежового шару
 2. Математичні методи оптимізації
 3. Фізичні принципи інформаційних процесів

ПВ 8 Освітня компонента 8 Ф-каталогу

 1. Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок
 2. Наноструктури в електроніці та фотоніці
 3. Молекулярна фізіологія