Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Мова сторінки не відповідає мові сайту. Рекомендуємо змінити мову сайтуRussian
Магистратура

Консультації для спеціалістів 6 курсу

 ! ЕКОНОМІКА Горбачук Василь Михайлович субота 2 тиждень з 11 по 12.00 у 114-7 аудиторії ОХОРОНА ПРАЦІ Чернушак Ігор Іванович вівторок о 10.30 у 305-22 аудиторії

 ! Увага! Розклад захисту бакалаварських робіт та держ.іспитів (xls файл)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно наказу Мінестерства освіти та науки України від 30.10.2008 №992 оголошено про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році Згудно цього наказу затверджено провести у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у два тури:

 • перший тур - у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року;
 • другий тур - у базових вищих навчальних закладах, лютий-березень 2009 року.

Повний текст наказу можна завантажити тут (doc файл).

Вступ до магістратури

Наказом №1-174 від 05 грудня 2007 року введено в дію "Положення про магістратуру НТУУ "КПІ"" (повний текст положення можна загрузити тут (doc файл)).

Звертаємо на такі суттєві моменти закріплені в Положенні про магістратуру (Розділ 5), що безпосередньо впливають на вступ до магістратури:

 • Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної випускової кафедри, визначається розміром "квоти" на магістерську підготовку
 • При цьому до уваги береться можливість реального працевлаштування випускників-магістрів: передбачувана кількість місць в аспірантурі кафедри, вакансії асистентських посад, наявність заявок на магістрів від академічних інститутів та інших потенційних замовників
 • Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки (спеціальності)
 • У терміни, визначені для подання документів, особа подає до атестаційної комісії факультету заяву на ім'я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, у якій вказує спеціальність, форму навчання та джерела фінансування, документи, що зазначені у "Правилах прийому", а також оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, патенти тощо)
 • Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі всπ‚упних рейтингів абітурієнтів
 • Умовою участі абітурієнта у конкурсі на магістерську підготовку за держзамовленням є значення його нормованого інтегрального рейтингу не менш ніж 0,9

Вагові коефіцієнти творчих досягнень

Шановний студенте! Ти навчаєшся за навчальними планами бакалаврів, в яких значно підвищено професійно-орієнтовану компоненту. Диплом бакалавра дасть тобі змогу стати кваліфікованим фахівцем і приступити до роботи вже після 4 років навчання. Якщо в тебе є бажання й здібності до творчої роботи - ти зможеш на конкурсній основі продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Під час конкурсу враховуються інтегральний рейтинг студента, до якого входять середній бал за додатком до диплома бакалавра, оцінки державних екзаменів та захисту дипломної роботи бакалавра, оцінки вступних іспитів до магістратури, результати ректорського контролю залишкових знань студентів 4 курсу за всіма дисциплінами бакалаврату, рейтинг творчих досягнень. Високий рейтинг творчих досягнень збільшить твої шанси в конкурсному відборі в магістратуру ще й тому, що він враховується при формуванні кількості бюджетних місць в магістратурі на кожному факультеті, інституті КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вагові коефіцієнти творчих досягнень наведено нижче.

 1. Участь в виконанні реальних наукових проектів (організація, назва проекту, документ з організації) - 0,6
 2. Тези чи публікації, опубліковані в збірниках - 0,6 балів
 3. Публікація в науковому журналі ВАКу - 0,8
 4. Наявність патентних розробок:
  • патент - 0,8
  • заявка - 0,4
 5. Участь у Міжнародних олімпіадах
  • гранд-прі - 1,0
  • перше місце - 0,9
  • друге місце - 0,8
  • третє місце - 0,7
  • участь - 0,4
 6. Участь у Всеукраїнських олімпіадах
  • гранд-прі - 0,6
  • перше місце - 0,5
  • друге місце - 0,4
  • третє місце - 0,3
  • участь - 0,2
 7. Участь в університетських олімпіадах
  • гранд-прі - 0,4
  • перше місце - 0,3
  • друге місце - 0,2
  • третє місце - 0,1
 8. Участь у Міжнародних конференціях - 0,6
 9. Участь у Всеукраїнських конференціях - 0,5
 10. Участь в університетських конференціях - 0,4
 11. Участь в конкурсах студентських наукових робіт НАН України та МОН України - 0,5
 12. Участь в створенні інформаційного порталу інституту, кафедри - (0,4-0,6)
 13. Інші види діяльності - (оцінка за рекомендацією кафедри) - (0,2-0,6)

Вимоги до магістерської дисертації

Вимоги щодо організації та проведення державної атестації випускників викладені у "Положенні про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ "КПІ", 2006 р

Вимоги до змісту магістерської дисертації

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов'язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності. Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення.

Зміст магістерської дисертації передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об'єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення пробле-ми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забез-печення;
 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який вико-ристовується в процесі дослідження;
 • викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
 • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;
 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

Вимоги до структури та оформлення магістерських дипломних робіт

Вимоги до структури магістерської дисертації викладені у пункті 6.3 "Положення про магістратуру НТУУ "КПІ"".

Звертаємо на такі моменти:

 • Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю.
 • За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).
 • Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до зві-тів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення)
 • Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень або за допомогою комп'ютерних засобів і має відображати основні положення, які виносяться на захист.