Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Новини

Підготовка наукового звіту 2016 року

Підготовка наукового звіту 2016 року

Шановні  науково-педагогічні співробітники та  аспіранти кафедри  прикладна  фізика!

Згідно  РОЗПОРЯДЖЕННЯ НТУУ «КПІ» від 31 жовтня 2016 р., з метою підведення підсумків наукової, науково-технічної діяльності кафедр університету за 2016 рік,  за наданими формами згідно вимог МОН України, необхідно надати матеріали результатів наукової діяльності для наукового звіту кафедри прикладна фізика (ФТІ) за період грудень 2015р. – листопад 2016р.

Кожному заповнити п.п.1 - 6... та в доданих файлах надати інформацію. 

 1. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом (надати загальну кількість, окремо: нових курсів, практикумів, лабораторних робіт, тощо. Удосконалення навчального процесу і наукової роботи студентів. Навести один вагомий приклад впровадження результатів розробок у навчальний процес.
 2. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених (вказати назву і керівників, загальну кількість студентських КБ, наукових гуртків, наукових товариств, науково-дослідних лабораторій та кількість залучених в них студентів окремо по кожному; кількість госпдоговірних і держбюджетних тем, до виконання яких залучаються студенти; кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; кількість публікацій та патентів самостійно та у співавторстві; участь у олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, грантах, кількість переможців. Вказати форми заохочення і навести приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені. Участь студентів у виставках (місце, назва розробки, результат). Існуючі проблеми і пропозиції щодо поліпшення НДР студентів.
 3. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами (згідно Закону України №2519-IV від 09.10.2010 р. “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки” та постанови КМ України № 942 від 07.09.2011 р. “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 рокуабо Закону України № 3715-IV вiд 08.09.2011 р. “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”). Проведення: фундаментальних досліджень, перспективних прикладних досліджень, конкурентоспроможних прикладних розробок, науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрах у межах робочого часу викладачів. Інформація оформлення наведена у Додатку 4 до розпорядження.
  Надати окремо до звіту зміни 2015 року до Тематичного плану НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів. Форма як в 2014р. 
 4. Кількість отриманих охоронних документів (автори, назва, №, дата видачі, заявник). Окремо з них в інших країнах. Продані ліцензії.
  А). Приклад опису патенту ……..
  Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемо-передающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – №2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл.20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
  Б). Приклад опису патенту ……..
   Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків : пат. 5647 Україна: МКВ с 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06 / Зайкова В. В., Володарська Т. А. ; Діпрококс. – № 942608821 ; заявл. 17.08.02 ; опубл. 28.12.03, Бюл. № 7. – 2 с. : кресл.
 5. Публікації (вказати загальну кількість та надати перелік з бібліографічним описом монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН України. Копія титулу монографії. Інші наукові видання (брошури, ДСТУ, довідники, словники, переклади наукових праць, видані матеріали конференцій, тощо). Електронні публікації (сертифіковані в університеті) .

Статті – вказати загальну кількість одиниць та сторінок, з них – у фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, в тому числі що входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, INSPEC та інших),  усього одиниць). Надати список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, за формою 2014р. 

…..ваш текст 

Приклад опису на статтю трьох авторів із збірника, що має загальну назву …..

Нападовська Л. А. Ліси і вода – основа безпеки життєдіяльності людини: ефективне природокористування / Нападовська Л. А., Пашков А. П., Деркач В. Е. // Культура безпеки та здоров'я : наук.-практ. альманах / [упоряд. Л. Г. Горяная] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров'я. – К. : [СПД Веселицька Н. В.], 2011. – С. 38 – 42.

 

 1. Конференції: Доповіді, зроблені на наукових конференціях, семінарах, в тому числі міжнародних.

 

…..ваш текст

Приклад…..Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — с. 559—956, ХІІІ.

 

Приклад опису на статтю із збірника конференцій…..

Пашков А. П. Природно-заповідний фонд в Києві, Україні та світі / Пашков А. П. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали наук.-практ. конф., (21-22 квіт. 2011 р.), м. Полтава / [Степаненко М. І. (гол. ред.)] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – [Полтава : Астрая], 2011. – С. 155 – 156.

 

Зразок "Тематичний план науково-дослідних робіт"

Зразок "Список наукових праць у зарубіжних виданнях"

Зразок "Загальна таблиця звіту"

 

 Інформацію в електронному вигляді за вищезазначеними пунктами  надсилати  на e-mail:  s.muravov@kpi.ua або s.voronov@kpi.ua   

до  10 листопада 2016 р.

  З повагою, Муравов С.О.

  р.т.204-83-82