Блог

Публікації

Наука

Профілі у науково-метричних базах:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

 1. Monastyrsky G.E. Nanoparticles formation mechanisms through the spark erosion of alloys in cryogenic liquids Nanoscale Research Letters.––v.10.–p.503-511. DOI https://doi.org/10.1186/s11671-015-1212-9
 2. Ponomarova, V. Odnosum, Yu. Koval, G. Monastyrsky et all Martensitic transformation and shape memory effect in Ni-Al based alloys https://doi.org/10.1051/matecconf/20153306004
 3. Yaryna Mamchur; Vita Ivanova; Gennady Monastyrsky; Tetiana Melnychenko; Gao Zheng; Sergey Voronov Thermography investigation of soldered joints for LED mounting DOI: 1109/ELNANO50318.2020.9088886.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти

 1. Koval Yu.N., Kozlov A.P., Monastyrsky G.E. Martensitic transformation and shape memory effect in Fe-Ni-Nb alloys, Metalophyzika, 7, 4, p.53-59 (1985).
 2. Koval Yu.N., Kozlov A.P., Monastyrsky G.E. Effect of thermal cycling on the shape memory effect in Fe-Ni-Nb alloys, Metalophyzika, 7, 5, p.95-99 (1985).
 3. Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., Firstov G.S., Method of fabrication of thermal sesitivity element - of temperature, A.Sv. USSR, 1469901, 1987.
 4. Koval Yu.N., Larikov L.N., Monastyrsky G.E., Rusanova N.I. Shape Memory Effect in Ce-Sc alloys, Metalophyzika, 8, 5, p.-(1986).
 5. Koval Yu.N. Martensitic transformation in NiAlGa alloys / Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko // Металлофизика и новейшие технологии.-2009.-Том 31, №4.-с.553-564.
 6. Коваль Ю.Н. Мартенситное превращение в сплавах на основе Ni-Al-Re / Ю.Н. Коваль, Г.Е. Монастырский, В.В. Односум // Металлофизика и новейшие технологии.-2001.-т.23.-с.69-75.
 7. Коваль Ю.М. Фазовий склад та мартенситне перетворення в стопах та швидкозагартованих стрічках Ni-Al-X (X=Co, Cu, Cr, Zr) / Ю.М. Коваль, Г.Є. Монастирський, В.І. Коломицев, В.В. Односум, П. Ошан, Т. Чеппе // Металлофизика и новейшие технологии.– 2012.– Т.34, №6.– С.855-865.
 8. Koval Yu.N. Gradient functional materials with phase transformation / Yu.N. Koval, A.A. Lichachev, G.E. Monastyrsky, A.Yu. Pasko // Металлофизика и новейшие технологиию-2001.-Т.23.-с.1-10.
 9. Монастирський Г.Є. Дослідження стану порошків одержаних електроіскровим методом із сплавів з мартенсітним перетворенням, / Г.Є. Монастирський, А.П. Шпак, Ю.Н. Коваль, Р.Я. Мусієнко, В.И. Коломыцев, А.А. Щерба, С.Н. Захарченко, Т.Г. Сич // Металлофизика и новейшие технологии.-2003.-№6,25ю-с.803-816.
 10. Монастырский Г.Е. Получение электроискровым методом порошков сплавов с эффектом памяти формы / Г.Е. Монастырский, Ю.Н. Коваль, А.П. Шпак, Р.Я. Мусиенко, В.И. Коломыцев, А.А. Щерба, С.Н. Захарченко, П.Г. Яковенко // Порошковая металлургия.-2007.-Т.5/6.-стр.3-15.
 11. Монастирський Г.Є. Морфологічні та структурні особливості порошків матеріалів із пам’яттю форми отриманих електроіскровим методом в криогених рідинах / В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Р. Портьє // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.-2007.- Т.5, вип.2.-54-60.
 12. Монастирський Г.Є. Характеризація порошку NiAl, отриманого електроіскровим методом в рідкому аргоні / Г.Є. Монастирський, В.В. Односум, В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, П. Ошін, Р. Портьєр, А. А. Щерба, С. Н.Захарченко // Металлофизика и новейшие технологии.-2008.-т.30, спецвипуск.-с.761-772.
 13. Monastyrsky G.E. Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen / G.E. Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko // Chem. Met. Alloys.- 2011.-4(1/2).-p.126-142.
 14. Іванова О.М. Дослідження механізмів утворення нанопорошків Ti-Ni-Zr-Cu, отриманих методом електроіскрової ерозії в кріогенних рідинах / О.М. Іванова, М.І. Даниленко, Г.Є. Монастирський, В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Р. Портьє // Металлофизика и новейшие технологии.-2009.-Том 31, №5.-с.603-614.
 15. Монастырский Г.Є. Структурные исследования порошков из сплавов с эффектом памяти формы на основе Ti–Ni–Hf, полученных методом электроискровой эрозии в жидком аргоне / Г.Є. Монастырский, В. И. Коломыцев, Ю. Н. Коваль, П. Ошан, Г. Ванг, О. М. Иванова, Н.И. Даниленко // Металлофизика и новейшие технологии.-2011.-Т.33(3).-с.289-300.
 16. Монастирский Г.Е. Виготовлення композитів на основі матеріалів з пам'яттю форми з порошків Ni-Al і Cu-Al-Ni / Г.Е. Монастирский, П.Ю. Портніченко, А.В. Гільчук, П. Ошан, Ю.Н. Коваль // Металлофизика и новейшие технологии.-2011.-Т.33(5).-c.637-648.
 17. Монастирський Г.Є. Виготовлення методами порошкової металургії пін зі стопів з пам’яттю форми системи Сu-Al-Ni / Г.Є. Монастирський, Д.О. Сірий, А.В. Гільчук, В.І. Коломицев, Ю.М. Коваль // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.-2011.-т.9,№4.-сс.979-989.
 18. Monastyrsky G.E. Effect of particles size on chemical composition of Ti-Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon /E. Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko // Chem. Met. Alloys.-2011.-V.4.-p.188-199.
 19. Monastyrsky E. The role of nano-sized fraction on spark plasma sintering the pre-alloyed spark-erosion powders / G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval // Журнал нано- та електронної фізики.-2012.-Vol. 4 No 1.-p.01007-1 - 01007-7.
 20. Monastyrsky G.E. Microstructure investigation of the spark plasma sintered Cu-Al-Ni shape memory material / G.E. Monastyrsky, A.V. Kotko, A.V. Gilchuk, P. Ochin, V.I.Kolomytsev, Yu.N. Koval // Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №8.– С.1091-1099.
 21. Monastyrsky G.E. Mechanical testing of the spark plasma sintered shape memory materials / G.E. Monastyrsky, A.V. Gilchuk, P. Ochin, O.M. Ivanova, Yu.N. Podrezov, Yu.N. Koval // Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.–Т.36,№11.–С.857-862.
 22. Щерба А.А. Стабілізація режимів електротехнічних систем для отримання іскроерозійних мікро- та нанопорошків / А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Н.І. Супруновська, Н.І. Шевченко, Г.Є. Монастирський, Ю.В. Перетятко, О.В. Петрученко // Технічна електродинаміка, тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. ч.1.-2006.-с.120-124.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 • Гільчук Андрій Володимирович, к.ф-м.н., 2014, «Особливості фазоутворення і мікроструктури в сплавах на основі Ni-Ti, Cu-Al, Ni-Mn-Ga, отриманих електроіскровим та плазмово-іскровим методом»

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів

 1. Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., Firstov G.S., Method of fabrication of thermal sesitivity element - of temperature, A.Sv. USSR, 1469901, 1987.
 2. Патент України на корисну модель № 84465, МПК C 22 C 14/00, B 22 F 3/105. Спосіб отримання монолітного нитріду титану / Монастирський Г.Є., Ошан П., Гільчук А.В., Щерба А.А., Коваль Ю.Н. – № u201304190; Заявл. 04.04.2013; Опубл. 25.10.2013, Бюл. «Промислова власність» №20. – 5 с.
 3. Патент на винахід № 105862 Україна: МПК (2014.01) С22С 14/01, В22F 3/105 (2006.01) Спосіб отримання монолітного нитріду титану: / Коваль Ю.М., Щерба А. А., Ошан П., Гільчук А.В., Монастирський Г.Є.; ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України.– а 2013 04189 ; заявл. 04.04.2013 ; опубл. 25.06.2014, Бюл. «Промислова власність» №12.– 5 с.

 

Опис Монастирський Геннадій Євгенович

Я Адміністратор цього сайтуМене зареєстровано на цьому сайті 18.06.16. .

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
 • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %