О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
Науково-педагогічна школа

Науково (науково-педагогічна) школа з прикладної фізики

 Найменування школи

Прикладна фізика.

 Керівник школи

Воронов Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри прикладної фізики Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ  ім. Ігоря Сікорського».

 Коротка історія наукової школи

Засновник – Шпак Анатолій Петрович, віце-президент НАН України. Роки формування: 1999–2002 рр. Галузь науки – прикладна фізика. Вид дослідження – прикладна фізика. Визнання на міжнародному рівні: розробка нових фізичних принципів та створення матеріалів на їх основі. Кадровий склад школи: д.т.н., проф. Воронов Сергій Олександрович, д.т.н., проф. Богорош Олександр Терентійович, д.т.н., проф. Котовський Віталій Йосипович.

 Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи:

Захищено: докторських дисертацій – 3 (Котовський В.Й. (науковий керівник Воронов С.О.), Леєман Дж.Ф., Каудинаріс П.І. (науковий керівник Богорош О.Т.));

кандидатських дисертацій – 8 (Гордійко Н.О., Котовський В.Й. (науковий керівник Воронов С.О.), Аушев Є.В., Дуда І.І., Федоткин Ю.І, Санов О.О., Шишкин В.В., Лазарєв М.М. (науковий керівник Богорош О.Т.)).

 Наявність аспірантів у науковому колективі за останні 10 років

Навчалися в аспірантурі – 9, з них захистили кандидатську дисертацію – 6.

 Основні здобутки колективу школи:

статті у провідних наукових журналах – 72;

 • статті, що входять до науко метричних баз даних Web of Science та Scopus – 12;
 • індекси цитування провідних дослідників: h-індекс Воронова С.О. – 3, Богороша О.Т. – 5, Котовського В.Й. – 2;
 • наукові монографії, навчальні посібники, підручники:

монографії:

 1. Богорош А.Т. Управление свойствами кристаллических отложений и их прогнозирование // Вища школа, Киев, 1997. – 248 с.
 2. Bogorosh A. Mathematical model of Crystallization waves at crystal nucleation and growth. // “Cybernetics and Systems Analysis”, Plenum&Kluwer, N.Y., 26. 1999. – 169 p.
 3. Bogorosh A., Voropaev G. Thermal control of transitional, allorca, Spain, 2003/ - 314 p.
 4. Dudeck V.. Bogorosh A., Le Albarede post-graduate of Laboratory // Paris-6, Orleans, France, 2004, - 93 p.
 5. Шайко-Шайковский А.Г., Рубленик И.М., Богорош А.Т., Олексюк И.С., Василов В.М. Биомеханика блокирующего металлополимерного остеосинтеза. – Verlag/Palmarlum Academic Publishing ist ein Imprint der/ OmniScriptum GmbH& Co.KG Heinrich-Bӧcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrȕcken, Deutschland, Herstellung: siehe letzte Seite/ ISBN 978-3-639-70692-5 Copyright₵ OmniScriptum GmbH& Co.KG Alle Rechte vorbehalten./ Saarbrȕcken, 2014. – 390 р.

навчальні посібники:

 1. Воронов С.А., Переверзева Л.П., Поплавко Ю.М. Физическое материаловедение. Часть 1. Перспективные направления материаловедения: Учебное пособие. – Киев: НТУУ «КПИ», 2004. – 195 с.
 2. Богорош О.Т. Практичний посібник для виконання курсових робіт під час вивчання дисципліни, НТУУ «КПІ», 2005. – 76 с.
 3. Поплавко Ю.М. Фізичне матеріалознавство: Навч. посіб./ Ю.М. Поплавко, Л.П.Переверзєва, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч.2: Діелектрики. – 392 с.
 4. Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник/ О.Т. Богорош, С.О.Воронов, О.Г.Шайко-Шайковський. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 232 с.
 5. Поплавко Ю.М. Фізичне матеріалознавство: навч. посіб./ Ю.М. Поплавко, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.3: Провідники та магнетики. – 372 с.
 6. Фізичне матеріалознавство: навч. посіб./ Ю.М. Поплавко, В.І.Ільченко, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.4: Напівпровідники. – 336 с.
 7. Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., Гордійко Н.О. Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів : Навчальний посібник .– Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 517 с.
 8. Від традиційних до нових матеріалів. – Ч.1: навч. посіб./ О.Т. Богорош, С.О.Воронов, В.М.Крамар, О.Г.Шайко-Шайковський; за ред. О.Т.Богороша – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2015. – 396 с.
 9. Нові матеріали та речовини. П’єзо- та сегнетоматеріали. Ч.2: навч. посіб./ О.Т.Богорош, С.О.Воронов, В.М.Крамар, О.Г.Шайко-Шайковський; за ред. О.Т.Богороша – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2015. – 366 с.
 10. Локальні методи досліджень: навчальний посібник / О.Т.Богорош, В.М.Крамар, О.Г.Шайко-Шайковський. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», Чернівці, 2016. – 172 с.
 11. Термо- і томографія: навчальний посібник / О.Т.Богорош, С.О.Воронов, О.Г.Шайко-Шайковський, О.В.Деревянчук, – 2016. – 60 с.

підручники:

Шайко-Шайковський А.Г., Антіпова І.А., Крамар В.М., Богорош А.Т. Опір матеріалів. Підручник для студентів внз. Чернівці.  – 2015. Чернівецький національний університет, 2015. – 240 с.

 • зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності – 12;
 • викладач-дослідник – Богорош О.Т. (2006–2011 рр.);
 • засади перспективного розвитку школи, в тому числі на міжнародному рівні;
 • наявність нових освітніх програм і навчальних курсів, спеціальностей і спеціалізацій за тематикою наукової школи – Нова освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали»;
 • результати інноваційної діяльності, участі молоді в конкурсних проектах, а бізнесу – у зміцненні лабораторної бази кафедр;
 • отримані нагороди, премії, академічні звання тощо.