Опис спеціальності - Бакалаврат

Портрет випускника

Спеціальність:105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Звання що надається після закінчення: Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

Офіційна тривалість програми: 3 роки і 9 місяців за денною формою навчання - (240 кредитів ECTS)

Вимоги до вступу: Повна загальна середня освіта. За конкурсом

Програма підготовки включає:

 • Теоретичне навчання з дисциплін (241,5 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з прикладної фізики, складає 109 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 76 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів - 55,5 кредитів ECTS. Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Оптоелектроніка (1 кредит ECTS). Проходження навчальної практики: навчальної наукової практики (3 тижні - 4,5 кредити ECTS). Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (1,5 кредитів ECTS). Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Отримані знання та розуміння в результаті навчання:

 • Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, економіки, права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
 • Наступних розділів загальної фізики: механіка, термодинаміка та молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика та ядерна фізика
 • Розділів теоретичної фізики: класичної механіки, теорії поля, квантової механіки, статистичної фізики, фізики суцільних середовищ, фізики твердого тіла
 • Теорії програмування та її використання, принципів об'єктно-орієнтованого програмування
 • Сучасних мов програмування
 • Архітектури сучасних обчислювальних систем
 • Методів математичного моделювання фізичних процесів та сучасних програмних продуктів що при цьому використовуються
 • Моделей та методів математичної фізики
 • Рентгенівських методів дослідження
 • Основ сучасної радіоелектроніки та мікроелектроніки
 • Моделей та методів теорії коливань та хвильових процесів
 • Базові знання з основ метрології
 • Сучасні уявлення у галузі квантової електроніки та оптоелектроніки

Застосування знань і розумінь:

 • Застосовувати методи теоретичної фізики та знання з загальної фізики при побудові моделей фізичних процесів
 • Застосовувати математичні методи при аналізі та моделюванні фізичних процесів різної складності
 • Здійснювати математичну обробку експериментальних даних
 • Розробляти програмне забезпечення керування процесами експериментальних та лабораторних досліджень
 • Здійснювати лабораторні дослідження нових речовин та матеріалів методами спектроскопічного аналізу
 • Розробляти комп'ютерні моделі кристалічної та молекулярної структури речовин використовуючи методи молекулярної динаміки
 • Застосовувати закони симетрії, моделі фізики твердого тіла та законів квантової фізики для аналізу кристалічної будови новітніх матеріалів

Формування суджень:

 • Здатність проводити аналіз прийнятності моделей досліджуваних фізичних явищ та здатність обрання оптимальних методів дослідження фізичних об'єктів, нано-кристалічних та низькорозмірних структур
 • Здатність робити кваліфіковані висновки про фізичні властивості досліджуваних об'єктів на основі фізичних моделей та отриманих експериментальних даних

Академічні права: Навчання за програмою підготовки магістра або спеціаліста

Професійні права: Робота в якості фахівця в області прикладної фізики, нанотехнологій та сучасного матеріалознавства

Навчальний план