Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Практика

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

Практика студентів є обов’язковою складовою части­ною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на відповідним чином оснащених базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галу­зей господарства, освіти і державного управління.

Завданням практики є формування в умовах виробництва професійних здібностей студента на підставі використання його теоретичних знань в різних ситуаціях, які притаманні майбутній професійній діяльності спеціаліста. Тому практика студентів планується  у формі самостійного виконання, в умовах  визначених програмою, реальних виробничих завдань.

В процесі практики  увага повинна приділятися:

 • розвитку творчих здібностей  студента-практиканта;
 • його самостійності;
 • умінню ним приймати рішення;
 • розвитку його здатності працювати в колективі.

У Фізико-технічному інституті студенти проходять:

 • переддипломну (4 курс та 6 курс магістри-професіонали);
 • науково-дослідну (6 курс магістри-науковці);
 • педагогічну (аспіранти) практики.

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів і магістрів-професіоналів. Перед проходженням переддипломної практики студент повинен отримати тему дипломної роботи для того, щоб під час практики закріпити та поглибити знання з навчальних дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний матеріал та виконати необхідні дослідження за темою дипломної роботи.

Основними завданнями переддипломної практики є:

 • безпосередня практична підготовка студентів до самостійної роботи на відповідних посадах фахівців, поглиблення та закріплення теоретичних знань та умінь з фахових навчальних дисциплін, отримання досвіду праці з фактичним матеріалом з напрямку виробничої діяльності підприємства, лабораторним обладнанням й використовувати його для виконання дипломної роботи;
 • формування умінь роботи за фахом, набуття досвіду організаційної роботи в колективі;
 • ознайомлення безпосередньо на підприємстві та наукових установах з передовою технікою, технологією, організацією праці й економікою виробництва;
 • збір і підготовка матеріалів до дипломної роботи.

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практик покладається на завідувача відповідної кафедри.

Практика студентів проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях (як виняток – на кафедрах університету) під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного працівника відповідної кафедри та спеціаліста підприємства (організації).

Зміст і технологія проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється кафедрою та затверджується директором інституту. Програма визначає види і форми перевірки рівня сформованості необхідних умінь, вимоги до звіту студента про виконання програми практики та індивідуального завдання. Звіт з практики захищається студентом у комісії, яка призначається завідувачем відповідної кафедри. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених інститутом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

 

Науково-дослідна практика є одним з елементів освітньо-наукових програм підготовки магістрів-науковців. Метою науково-дослідної практики є систематизація, розширення й закріплення професійних знань, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, надбання й розвиток досвіду самостійної науково-дослідної роботи.

Основним завданням практики є набуття досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання дисертації.

Під час науково-дослідної практики студент повинен вивчити:

 • патентні та літературні джерела з розроблювальної теми з метою їх використання при виконанні дипломної роботи;
 • методи дослідження й проведення експериментальних робіт;
 • правила експлуатації дослідницького обладнання;
 • методи аналізу та обробки експериментальних даних;
 • інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що відносяться до професійної сфери;
 • вимоги до оформлення наукової документації;

виконати:

 • аналіз, систематизацію й узагальнення науково-технічної інформації з теми досліджень;
 • теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань;
 • аналіз вірогідності отриманих результатів;
 • порівняння результатів дослідженнь з вітчизняними й закордонними роботами;
 • аналіз наукової й практичної значимості отриманих результатів досліджень.

Вибір місця науково-дослідної практики й змісту робіт визначається необхідністю ознайомлення студента з діяльністю підприємств, організацій, наукових установ, що здійснюють роботи й проводять дослідження з напрямку вибраної теми.

Науково-дослідна практика здійснюється у формі проведення реального дослідницького проекту, що виконується студентом у рамках затвердженої теми наукового дослідження й теми дисертації з урахуванням інтересів і можливостей підрозділів, у яких вона проводиться. Практика проводиться відповідно до програми науково-дослідної практики та індивідуальної програми практики, складеної студентом разом з науковим керівником. Керівництво науково-дослідною практикою здійснює науковий керівник.

Робота студентів  у період практики організовується відповідно до логічної послідовності роботи над дисертацією: вибір теми, визначення проблеми, об’єкта й предмета дослідження; формулювання мети й завдань дослідження; теоретичний аналіз літератури й досліджень по проблемі, підбір необхідних джерел за темою (патентні матеріали, наукові звіти, технічна документація тощо); складання бібліографії; формулювання робочої гіпотези; вибір бази проведення дослідження; визначення комплексу методів дослідження; проведення експерименту; аналіз експериментальних даних; оформлення результатів дослідження.

Очікувані результати від науково-дослідної практики наступні:

 • знання основних положень методології наукового дослідження й уміння застосувати їх при роботі над обраною темою магістерської дисертації;
 • уміння використати сучасні методи збору, аналізу й обробки наукової інформації;
 • уміння викласти наукові знання з проблеми дослідження у вигляді звітів, публікацій доповідей.

Педагогічна практика є складовою освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії. Вона проводиться у навчальному семестрі після засвоєння аспірантами певної педагогічної навчальної дисципліни.

У процесі педагогічної практики поглиблюються знання аспірантів з питань педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих навчальних дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити різні види аудиторних занять, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.

Педагогічна практика дозволяє, використовуючи набутий теоретичний фундамент, розвивати в аспірантів творчість, ініціативу, активність, самостійність, прагнення до постійного самовдосконалення, розробляти і впроваджувати в навчальний процес власні методики навчання, використовувати інноваційні педагогічні технології тощо.

Метою педагогічної практики є залучення студентів і аспірантів до самостійної творчої педагогічної діяльності, оволодіння знаннями і вміннями, необхідними для організації процесу вивчення навчальних дисциплін студентами, які навчаються за відповідною спеціальністю.

Основними завданнями педагогічної практики є:

 • сприяння формуванню професійно значущих якостей викладача вищої школи;
 • закріплення, розширення та поглиблення теоретичних педагогічних знань аспірантів на основі їх використання у реальному педагогічному процесі;
 • реалізація на практиці знань про сучасні методи і форми викладацької діяльності шляхом проведення аудиторних занять;
 • опанування методами проведення аналізу власної викладацької діяльності, професійної компетентності та роботи колег;
 • оволодіння досвідом самостійної організації навчально-виховного процесу в навчальній групі;
 • ознайомлення з інноваційними технологіями, формами і методами роботи у ВНЗ;
 • розвиток та самореалізація творчих здібностей;
 • оволодіння уміннями самоаналізу та самовдосконалення;
 • формування морально-етичних якостей, культури спілкування та потреби у самовдосконаленні.

Педагогічна практика проводиться індивідуально під безпосереднім керівництвом наукового керівника.

Протягом педагогічної практики аспірант має:

 • ознайомитися з навчально-організаційним і навчально-методичним забезпеченням навчального процесу на випусковій кафедрі;
 • відвідати декілька лекцій, практичних занять свого наукового керівника та провідних викладачів кафедри;
 • підготувати і провести одне лекційне і два практичних заняття, одну лабораторну роботу (комп’ютерний практикум) та один виховний захід зі студентами, на яких показати вміння користуватися інноваційними методами і формами навчально-виховної роботи, реалізувати особистісно зорієнтований підхід.

Зміст педагогічної практики аспіранта має бути відображений в його індивідуальному плані роботи.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах інститутів/факультетів не менше одного разу протягом навчального року.

 

При організації та проведенні практики ведеться така документація:

 • договори з підприємствами щодо проходження практики студентами;
 • наказ університету про направлення студентів на практику і призначення керівників;
 • програма практики;
 • щоденники та індивідуальні завдання студентам для проходження практики;
 • журнал відвідування студентами практики;
 • звіти студентів про виконання програми практики;
 • відомості щодо заліку з практики.

Звіти студентів зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються та утилізуються в установленому порядку. Анотації звітів студентів про проходження практики (крім закритої тематики) обсягом не менше 650 знаків розміщуються на сайтах кафедр у відкритому доступі та зберігаються не менше одного року.

 

Корисна інформація для проходження практики: