Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості
Posted by stasbeh on May 20 2018 19:50:43

Дипломна робота на тему: "Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-61м Попович Михайло Васильович

керівник: доктор фіз.-мат.наук, проф., Стронський О.В.

 

Реферат

1.Об’єм даної роботи складає 81 сторінок, сюди входять : вступ, 3 розділи, що складаються з 24 ілюстрацій та 1 таблиці, висновки, 33 літературних джерела.

2.Мета роботи: Метою роботи було дослідження оптичних властивостей тонких плівок As–S та структрурних властивостей  стекол As2S3 та стекол As2S3 легованих сріблом.

3.Методи та установки для дослідження:  метод термічного вакуумного напилення, дослідження спектрів пропускання, метод Сванпула, рентгеноструктурний аналіз, функція радіального розподілу.

4.Можливість використання отриманих результатів: отримані в роботі результати свідчать про перспективність використання даних матеріалів для запису інформації та виготовлення оптичних елементів.

5.Апробація результатів роботи: матеріали доповідалися на конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ СТУДЕНТIВ, АСПIРАНТIВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТЕОРЕТИЧНI I ПРИКЛАДНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА IНФОРМАТИКИ (26 − 27 квiтня 2018 р., м. Київ, Україна)

"Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка"(НМІТФ-2018)(17-19 травня 2018, Кременчук)

"TOPICAL PROBLEMS OF SEMICONDUCTOR PHYSICS"(25-28 червня 2018, Трускавець)

 

Ключові слова

спектри пропускання, метод Сванпула, показники заломлення та поглинання, оптична заборонена зона,  одноосциляторна модель, рентгеноструктурний аналіз, функція радіального розподілу.

 

Повний текст дисертації (pdf)